กลุ่มหลักสูตร การตลาดและการขาย (Sales and Marketing)

สถาบันฯ ขอแนะแนะหลักสูตรการตลาดภาคปฏิบัติ จากประสบการณ์การขายและการตลาดของวิทยากรที่มากประสบการณ์กว่า 30 ปี มาถ่ายทอดเป็นบทเรียนรู้ เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และกลยุทธ์งานขายและการตลาดสมัยใหม่ และให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจ Know How เพื่อนำไปใช้ได้จริง (ไม่ใช่เพียง Knowledge ซึ่งหาอ่านได้จากหนังสือ)

Visitors: 125,813