จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance (Individual Development Plan for Your Success)  โดยอาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

“บุคลากร (Human)” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้า และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่ตั้งไว้ได้ การที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์การนั้น จะทำให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรมองเห็นโอกาสและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรสามารถบริหารหรือดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance) ว่า “บุคลากรแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency ในเรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
 2. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ
 3. สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคล ไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern Training and Development  Management System)

ส่วนที่  2 : ทบทวนความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคล (Introduction to Individual Development Plan) 

 • แนวคิดของ IDP กับการพัฒนาบุคลากร
 • ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
 • ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan 

ส่วนที่  3 : ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP Process) 

 • 8 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ส่วนที่  4 : เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP Techniques)

 • การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map)
 • ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
 • Workshop 1 : ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก กันก่อนดีไหม
 • แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาตาม Training RoadMap
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มCompetency Evaluationในการหา Competency Gap
 • Workshop 2 : วิเคราะห์หา Competency Gap ของตนเอง เพื่อเตรียม IDP
 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
 • ตัวอย่าง : การนำ Competency Gap มาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Workshop 3 : จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap

ส่วนที่ 5 : วิธีการพัฒนา (IDP Methods) 

 • แนวทางการพัฒนา Competency ทีมงาน ด้วยหลัก 70-20-10

ส่วนที่ 6 : เทคนิคในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP (IDP Follow up) 

 • วิธีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP
 • ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP 

ส่วนที่ 7 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดทำ และนำ IDP ไปใช้งาน

หมายเหตุ  หัวข้อการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร 

รูปแบบการเรียนรู้ :

การบรรยาย ประกอบการจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ การระดมความความคิด การนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบข้อซักถาม และการแชร์ประสบการณ์ 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :    

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทุกคนทุกระดับในองค์กร 

ระยะเวลาการอบรม  :  

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

สนใจหลักสูตรติดต่อคุณไก่

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513
E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,136