การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP) 1-3 วัน โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้  การจัดทำ IDP ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) หัวใจสำคัญของ IDP ต้องกำหนดว่า “แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม” 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
 2. สามารถจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถบุคลากร (Training and Development Road Map) เพื่อเตรียมการพัฒนา Competency ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. สามารถประเมิน Competency Gap ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการเตรียมจัดทำ IDP ได้
 4. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับ Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน และเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถบุคคลากร (Training Road Map) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการโค้ชชิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม IDP
 6. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคพี่เลี้ยงในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม IDP
 7. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP
 8. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่   1  :  การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals) 

 • การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
 • ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
 • ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan 

ส่วนที่   2  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์และกำหนด Training Road Map ในการพัฒนาความสามารถรายบุคคล

 • Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 • กำหนด Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับความสามารถดีหนอ ?
 • การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map) 
 • ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?
 • ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1) 

ส่วนที่  4  :  Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

 • แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2) 

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development with IDP)

 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3) 

ส่วนที่  6  :  แนวทางในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)

 • วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 70+20+10

ส่วนที่  7  : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

 • วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP 
 • ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP
 • ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP) 

ส่วนที่  8  :  แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD System) 

 • การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)
 • การประเมินผลประจำปี ด้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)
 • การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
 • IDP Key Process 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

o  การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม   

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  :  

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณไก่

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838
E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,188