การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP)  โดยอาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้  การจัดทำ IDP ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) หัวใจสำคัญของ IDP ต้องกำหนดว่า “แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม” 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
  2. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ
  3. สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่   1  :  การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals) 

  • การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
  • ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
  • ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
  • ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan 

ส่วนที่   2  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

  • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์และกำหนด Training Road Map ในการพัฒนาความสามารถรายบุคคล

  • Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
  • กำหนด Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับความสามารถดีหนอ ?
  • การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map) 
  • ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?
  • ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
  • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1) 

ส่วนที่  4  :  Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

  • แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map
  • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap 
  • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2) 

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development with IDP)

  • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
  • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
  • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3) 

ส่วนที่  6  :  แนวทางในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)

  • วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 70+20+10

ส่วนที่  7  : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

  • วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP 
  • ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP
  • ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP) 

ส่วนที่  8  :  แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD System) 

  • การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)
  • การประเมินผลประจำปี ด้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)
  • การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
  • IDP Key Process 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

o  การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม   

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  :  

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณไก่

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838
E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 205,596