การวางแผนงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning and Follow up) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล :

การที่องค์กรจะบริหารจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายได้ (Corporate KPIs) ผู้จัดการและหัวหน้างานต้องวางแผนงานเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน (Functional KPIs) มีการติดตามและประเมินความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน   ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงส่งเสริมการพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้เรียนรู้การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิธีการและเทคนิคการควบคุมติดตามงาน เพื่อให้การวางแผนงานและติดตามงานมีประสิทธิภาพ ในการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานของท่าน ยกระดับการวางแผนงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนการวางแผนงานและติดตามงาน
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างเทคนิคการติดตามงานให้สอดคล้องกับแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การกำหนดเป้าหมายในการบริหารงาน (Goal Setting for Management)

 • การแปลงเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงานด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการแปลงเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน
 • การบริหารกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน

 

ส่วนที่ 2 : การวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning)

 • ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการ
 • ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์การทำงาน (KPI / OKR) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPI / Company's OKR)
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้วย PDCA ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (KPI / OKR)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • Workshop : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • 4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกต้องจัดทำ (Important Action Plan)

 

ส่วนที่  3  :  การติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Follow up)

 • หลักและวิธีการติดตามงาน 
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • 5 ประเด็นสำคัญที่หัวหน้าต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCDS)
 • กรณีติดขัดแล้วงานไม่คืบหน้า หัวหน้าควรทำอย่างไรต่อไป???
 • การเชื่อมโยง Action Plan สู่ “ผลสำเร็จ” ด้วยการติดตามงาน
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

  

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-7387838, 095-8535-513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 235,012