การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Professional Planning and Follow up)

องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ต้องบริหารเป้าหมายและการจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ทางการแข่งขัน ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่จึงต้องมีขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) หลากหลายด้าน โดยเฉพาะการวางแผนงานและการติดตามงาน โดยแปลงเป้าหมายการทำงานจาก KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ สู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และติดตามงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติงานจริงอาจประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

 • ขาดการวางแผนงานร่วมกัน
 • มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการจัดทำแผน
 • แผนงานไม่ชัดเจน
 • ไม่รู้ว่าใครเป็น Project Owner หรือใครต้องรับผิดชอบในเรื่องใด
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจแผนงาน หรือขาดการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • การประสานงานการดำเนินงานตามแผน
 • ขาดการติดตามการดำเนินงานตามแผน
 • ฯลฯ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้จัดการของท่านแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง” ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน รวมทั้งการติดตามงาน
 2. สามารถวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ร่วมกัน ให้สอดคล้องเป้าหมายจาก KPI ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์โครงการได้อย่างมืออาชีพ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. สามารถสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ และประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการประสานการดำเนินงานตามแผน ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน และประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน

 • ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน
 • 5 บทบาทพื้นฐานทางจัดการของผู้จัดการมืออาชีพ

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Effective Action Plan Techniques)

 • ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการในองค์กร
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย KPIs
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย ปัญหาการทำงาน
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย ผลลัพธ์ของโครงการ
 • ความสำเร็จของแผนงานด้วยจิตสำนึก Job Ownership / Project Owner
 • Workshop 1 :  ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแนวทางป้องกันแก้ไข

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการประชุมวางแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning Meetings Techniques)

 • ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนงาน ?
 • บทบาท และความรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 • แนวทางปฏิบัติในการบริหารการประชุมจัดทำแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้วย PDCA ให้สอดคล้องกับKPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ PDCA ที่เชื่อมโยงสู่ KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานร่วมกันให้สอดคล้องกับ KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสื่อสารแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

 • 4 ช่วงเวลาสำคัญของการสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Communication Checklist for Planning
 • การประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
 • ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารแบบง่ายๆ สไตล์ผู้จัดการมืออาชีพ

ส่วนที่  5  :  การสื่อสารประสานการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordinate)

 • เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน (Value the Difference)
 • เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน (DISC Personality Analysis)

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Follow up Techniques)

 • 5 ประเด็นสำคัญที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCDS)
 • การเชื่อมโยง Action Plan สู่ “ผลสำเร็จ” ด้วยการติดตามงาน
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานจาก Workshop 2 ให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-7387-838, 095-8535-513

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 296,513