Service Excellence (จิตบริการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์) โดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

แม้ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล แต่สุดท้ายแล้วปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจได้นั้นก็คือ การบริการ และเพื่อสร้างความประทับใจ สร้างพลังแห่งการบอกต่อ สร้างความผูกพันต่อสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืน ต้องเป็น “การบริการด้วยใจ” (Service Mind) โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าเป็นสำคัญ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวัน การทำงานบริการในปัจจุบัน ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงรอยยิ้ม ความสุข และบริการที่ออกมาจากใจ(Service Mind) อย่างแท้จริง ตรงนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์บริการให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้นการเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับMind set สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานบริการ และจะเสริมสร้างความรู้และทักษะการบริการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นคุณค่าดีในตนเองและผู้อื่นได้ให้ใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มความสามารถ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่องานบริการด้วยใจ (Service Mind) อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับยกระดับทักษะ และคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลกระทบจากพฤติกรรม ภาษาท่าทาง น้ำเสียง ที่ส่งผลต่องานบริการ และส่งผลภาพลักษณ์องค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 

 1. ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ (Attitude, Knowledge)
 2. การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับผู้เข้าอบรม (Attitude)
 3. เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ  จะได้เห็นตัวอย่างของผู้เรียนได้ทดลองฝึกจริง (Knowledge, Skills)
 4. กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ (Skills)

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

 1. การสร้างทัศนคติการทำงานเชิงบวก ในการให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 2. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) และความท้าทายแห่งการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ
 3. การวิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมตนเองเพื่อค้นหาศักยภาพในการบริการที่ดี
 4. สาเหตุแห่งความล้มเหลวในงานให้บริการ
 5. ความคาดหวังของลูกค้าต่อการให้บริการลูกค้า
 6. 4 ขั้นตอนในการให้บริการ ที่เหนือความคาดหวัง
  • Work Shop : ทักษะสำคัญในการบริการที่เหนือความคาดหวัง
 7. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการบริการที่ดี
 8. การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การให้บริการด้วยใจ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, บุคลากรที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

Activity 60% (Role Play, Discussion, Clip VDO, Game, เน้นฝึกปฏิบัติ)

Description (การบรรยาย) 30%

Discussion Sharing (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) 10%

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838, 095-8535513

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,540