หลักสูตรที่ปรึกษา KPIs Management : วันที่ 20-21 และ 27 กันยายน 2565 โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

เรียนรู้ 3 วันเต็ม ก็เป็นที่ปรึกษา KPI Management  และระบบประเมินผลงานองค์กรตนเอง และองค์กรอื่นได้

"ทำเป็น เห็นผลจริง"

อบรมแล้วท่านจะได้อะไร ???

 1. ลงทุนครั้งเดียวใช้ประกอบอาชีพที่ปรึกษาได้ตลอดชีพ...ได้งานเดียว   ก็เกินทุน
 2. สามารถวางระบบ KPIs Management ให้องค์กรที่ตนเองทำงานได้ 
 3. ตัวอย่าง และแบบฟอร์มโครงการที่ปรึกษา KPIs Management
 4. ผ่านการอบรม และผ่านการฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยที่ปรึกษา จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสถาบันฯ
 
สาระสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (ทฤษฎี ปฏิบัติ และภาคสนาม) : 

วันแรกของการเรียนรู้ 

1. ความสัมพันธ์ของระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์กับ KPIs

2. จัดทำ KPIs Management อย่างไรให้ง่าย และใช้ได้จริง ? 

3. ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ KPIs Management ภาคปฏิบัติ

4. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • ตัวอย่างที่ 1 : Corporate KPIs
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Corporate KPIs

5. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน (Functional KPIs) 

 • ตัวอย่างที่ 2 : Functional KPIs ฝ่ายขาย (นอกเหนือจากยอดขาย) ฝ่ายผลิต (นอกเหนือจากยอดผลิต      และลดของเสีย) ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสำนักงาน
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Functional KPIs 

6. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายตำแหน่งงาน (Position KPIs / Job KPIs)

 • ตัวอย่างที่ 3 : Position KPIs
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs

7. เคล็ด (ไม่ลับ) ในการจัดทำ KPIs Management อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. How to implementation KPIs Management ? 

วันที่สองของการเรียนรู้ 

9. ทักษะพื้นฐานของที่ปรึกษา : การฟัง การคิด การตั้งคำถาม การสรุปความ การบันทึก การประชุม 

10. ข้อมูลพื้นฐานที่ควรขอจากลูกค้า เพื่อคำนวณ Man day ในการบริหารโครงการ

11. กระบวนการให้คำปรึกษา (Consulting Processes) 

12. Action Step ในการกำหนดขอบข่ายการดำเนินงานของที่ปรึกษา KPIs Management 

13. เทคนิค และวิธีการวินิจฉัยองค์กรสำหรับที่ปรึกษา (Organization Diagnosis) 

14. เทคนิคการเขียน KPI Consultant Project Proposal ในการนำเสนองานลูกค้า

 • ตัวอย่างที่ 4 : KPI Consultant Project Proposal
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการที่ปรึกษานำเสนอ ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน 

15. เทคนิคการเขียนแผนงานที่ปรึกษา KPIs Management 

 • ตัวอย่างที่ 5 : KPI Consult Action Plan
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติเขียนแผนงานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน 

16. เครื่องมือการจัดการสำหรับที่ปรึกษา KPIs (Management Tools for KPIs Consultant) 

1ุ7. จรรยาบรรณของที่ปรึกษา 

วันที่สามของการเรียนรู้ 

18. การนำเสนองานโครงการที่ปรึกษา KPIs Management 

 • Roleplay : นำเสนองานโครงการที่ปรึกษา KPIs Management และที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 

19. ปัญหาที่พบในการทำ KPIs Management และแนวทางป้องกันแก้ไข 

วันและเวลาในการเรียนรู้ :

วันที่  20-21  และ  27  กันยายน  2565  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ ผ่าน Zoom :

 1. การบรรยาย (Lectures) จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
 2. การแชร์ประสบการณ์ (Sharing Experience)
 3. กรณีศึกษา (Case Study)
 4. Workshop เชิงปฏิบัติการ
 5. Roleplay การนำเสนอโครงการที่ปรึกษา KPIs Management
 6. การโค้ชชิ่งรายบุคคล (Individual Coaching)
 7. การตอบข้อซักถาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา KPIs Management 
 • วิทยากรหลักสูตร KPIs Management  
 • HR ทุกระดับ 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทุนในการเรียนรู้เพียง 18,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษสุดๆ ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันเหลือ 16,000 บาท (ไม่รวมVat)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 220,568