หลักสูตรที่ปรึกษา Succession Plan รุ่นที่ 7 : วันที่ 10-11 และ 17 กรกฎาคม 2567 โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ไม่ต้องลองผิดลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภาคปฏิบัติ 34 ปี ของวิทยากรแบบพาทำ ที่อบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารองค์กรชั้นนำมาแล้วมากมาย

เรียนรู้เชิงปฎิบัติ 3 วันเต็ม พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์มคุณ...ก็สามารถวางระบบ จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน และ Succession Plan และลดความเสี่ยงทางธุรกิจในการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และ Implement ได้

"ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่อง ได้ผลจริง"

สิ่งที่ท่านจะได้รับ :

 1. ลงทุนครั้งเดียวใช้ประกอบอาชีพที่ปรึกษาได้ตลอดชีพ...ได้งานเดียว  ก็เกินทุน
 2. สามารถวางระบบ Succession Plan ให้องค์กรที่ตนเองทำงานได้ 
 3. ตัวอย่าง และแบบฟอร์มโครงการที่ปรึกษา Succession Plan
 4. สามารถเขียน Succession Plan Consultant Project ในการนำเสนอ ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถจัดทำแผนงานที่ปรึกษา Succession Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. ผ่านการอบรม และผ่านการฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยที่ปรึกษา จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสถาบันฯ  
 
 สาระสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (ทฤษฎี ปฏิบัติ และภาคสนาม) : 

วันแรกของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ของ Succession Plan กับ Career Path, Training Road Map และ IDP

ส่วนที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างของ Succession Plan กับ Individual Development Plan

ส่วนที่ 3 จัดทำ Succession Plan อย่างไรให้ง่าย และใช้ได้จริง ?

ส่วนที่ 4 ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ Succession Plan ภาคปฏิบัติ 

 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Plan (Key Position of Organization)
 • 6 เกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 1 : การพิจารณาตำแหน่งงานหลักในการกำหนด Succession Plan
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Key Position ขององค์กร
 • การจัดทำเกณฑ์สรรหาและคัดเลือก Successors บนพื้นฐานคนเก่งและคนดี (Talent Pools Criteria)
 • ตัวอย่างที่ 2 : การกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือก Talent Pools ไม่ให้คนในร้อง "ห๊า" ผู้บริหารร้อง "เอ๊ะ!!!"
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Successors
 • การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน (Career Path Criteria)
 • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือก Successors และ Talent ด้วย 9 Grid Box 

ส่วนที่ 5 เทคนิคการจัดทำ Succession Plan ของ Successor รายบุคคล

 • ปักหมุดในการพัฒนาขีดความสามารถ Successor ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ด้วย Training Road Map 
 • การพัฒนาขีดความสามารถ Successor ด้วย Training Road Map
 • ตัวอย่างที่ 3 : Training Road Map ที่เชื่อมโยงกับ Succession Plan
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Succession Plan ของ Key Position
 • เทคนิคการประเมิน Competency ของ Successor ในการเตรียมการจัดทำ Succession Plan
 • การสรรหาและคัดเลือก Successor ตาม Career Path Criteria และประเมิน Competency Gap
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบประเมิน Competency Assessment ด้วย Results Evaluation 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติประเมิน Competency Gap ด้วย Results Evaluation
 • การนำผลจาก Successor Competency Assessment มาจัดทำ Succession Plan ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ตาม Training Road Map
 • ตัวอย่างที่ 5 : ตัวอย่างการวางแผนปั้น Successors ด้วยแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan : SP)
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor รายบุคคล

ส่วนที่ 6 วิธีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร Successors ตาม Succession Plan ด้วยหลัก 3E (10%+20%+70%)

 • วิธีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร Successors (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 10%+20%+70%

ส่วนที่ 7 การประเมินและติดตามผลการพัฒนา Successors ด้วย Results Evaluation based on Competency

 • 5 วิธีในการประเมินและติดตามผลการพัฒนา Successor ด้วย Results Evaluation based on Competency
 • ตัวอย่างที่ 6 : แบบประเมิน Competency Assessment หลังการพัฒนา

ส่วนที่ 8 เคล็ด (ไม่) ลับในการจัดทำ Succession Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เคล็ด (ไม่) ลับในการจัดทำ Succession Plan 4 ช่วงเวลาสำคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 9 How to implementation Succession Plan ?

 • 6 ขั้นตอนสำคัญของการ implementation Succession Plan

วันที่สองของการเรียนรู้   

ส่วนที่ 10 ทักษะพื้นฐานของที่ปรึกษา 

 • 6 ทักษะพื้นฐานของที่ปรึกษา   

ส่วนที่ 11 ข้อมูลพื้นฐานที่ควรพิจารณาหรือขอจากลูกค้า เพื่อคำนวณ Man day ในการบริหารโครงการ 

ส่วนที่ 12 กระบวนการให้คำปรึกษา (Consulting Processes)   

ส่วนที่ 13 Action Step ในการดำเนินงานจริงของที่ปรึกษา Succession Plan 

ส่วนที่ 14 เทคนิค และวิธีการวินิจฉัยองค์กรสำหรับที่ปรึกษา (Organization Diagnosis)   

ส่วนที่ 15 เทคนิคการจัดทำ Succession Plan Consultant Project Proposal ในการนำเสนองานผู้บริหารหรือลูกค้า   

 • เทคนิคการเขียน Succession Plan Consultant Project Proposal ในการนำเสนอลูกค้า
 • ตัวอย่างที่ 7 : Succession Plan Consultant Project Proposal
 • Workshop 6 : ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการที่ปรึกษานำเสนอ ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน 

ส่วนที่ 16 เทคนิคการจัดทำแผนงานที่ปรึกษา Succession Plan 

 •  เทคนิคการจัดทำแผนงานที่ปรึกษา Succession Plan 
 • ตัวอย่างที่ 8 : Succession Plan Consultant Action Plan 
 • Workshop 7 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน  

ส่วนที่ 17 เครื่องมือการจัดการสำหรับที่ปรึกษา Succession Plan (Management Tools for Succession Plan Consultant)  

 • เครื่องมือการจัดการสำหรับที่ปรึกษา Succession Plan (Management Tools for Succession Plan Consultant)  
 • Succession Plan Tools

ส่วนที่ 18 จรรยาบรรณของที่ปรึกษา (Consultant's Code of Conduct)

วันที่สามของการเรียนรู้  

ส่วนที่ 19 การนำเสนองานโครงการที่ปรึกษา Succession Plan 

 • Roleplay : นำเสนองานโครงการที่ปรึกษา Succession Plan จาก Workshop 6 และ 7 และที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 20 ปัญหาที่ต้องพบในการทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันแก้ไข 

 • ปัญหาที่พบในการทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันแก้ไข
 • การบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Succession Plan ตำแหน่งงานหลักของธุรกิจ

วันและเวลาในการเรียนรู้ :

รุ่นที่  7  วันที่  10-11 และ 17 กรกฎาคม 2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ ผ่าน Zoom :

 1. การบรรยาย (Lectures) จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
 2. การแชร์ประสบการณ์ (Sharing Experience)
 3. กรณีศึกษา (Case Study)
 4. Workshop เชิงปฏิบัติการ
 5. Roleplay การนำเสนอโครงการที่ปรึกษา Succession Plan
 6. การโค้ชชิ่งรายบุคคล (Individual Coaching)
 7. การตอบข้อซักถาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา Succession Plan  
 • วิทยากรหลักสูตร Succession Plan  
 • HRD ทุกระดับที่ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่อง Succession Plan

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย   

อัตราค่าลงทะเบียน

พิเศษสุดๆ ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันเหลือ 18,000 บาท (ไม่รวมVat)

 ลงทุนในการเรียนรู้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพเพียง 19,000 บาท/ท่าน 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,190