OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective OKR) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

Objective & Key Result (OKR) คือ การตั้งเป้าหมายของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยที่ทุกๆ Key Result ของทุกๆ คน สอดคล้องกับ Objective และสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร  หลังจากที่ปี 2008 Google ปล่อย Chrome ออกสู่ตลาด และกำหนด OKR ในส่วน Objective ว่าจะต้องสร้างบราวเซอร์ยุคใหม่ออกมาสู่ตลาด และส่วน Key Results ว่าใน 1 สัปดาห์จะต้องมีผู้ใช้งาน (active users) จำนวน 20 ล้านคน และมีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก เช่น Facebook, Twitter หันมาใช้ OKR ในการขับเคลื่อนธุรกิจ  ด้วยเหตุนี้ OKR จึงกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารองค์กรที่ได้รับความสนใจมาก แต่อาจประสบกับปัญหาในภาคปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKR
 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKR (Objective & Key Result) กับ KPI (Key Performance Indicators) 
 • ออกแบบและกำหนด OKR แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร
 • ออกแบบและกำหนด Key Result แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective
 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKR ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKR ได้อย่างไร
 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKR ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
 • ถ้าองค์กรมี KPI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 จะแปลงไปเป็น OKR ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จะทำอย่างไร ?
 • ไม่รู้วิธีการและเทคนิคเชื่อมโยง OKR สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค วิธีการแบบกระชับ เข้าใจง่าย มี Workshop ฝึกปฏิบัติ ตัวอย่าง และแบบฟอร์ทที่นำไปปรับใช้ได้จริง”    

วัถตุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการนำ OKR (Objective and Key Result) มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ

2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) และ OKR ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม

3. สามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective อย่างเป็นรูปธรรม

4. เสริมสร้างทักษะในการกำหนดกลยุทธ์หรือแนวคิดริเริ่มให้องค์กร/หน่วยงานบรรลุ OKR ได้

5. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ OKR ขององค์กรและผู้บริหารได้ 

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKR (OKR Introduction)

 • ความหมายของ OKR
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPI แบบเดิม และ KPI ยุคใหม่ กับ OKR
 • ความเชื่อมโยงของ OKR กับ Performance Management System (PMS)
 • OKRs มีดีที่ตรงไหน ?
 • 5 ระดับของ OKR : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs 

ส่วนที่ 2 : แนวทางปฏิบัติในการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs Alignment )
 • หากมี Balance Score Card อยู่แต่ไม่อยากยกเลิกจะปรับใช้กำหนด Objective และ Key Results ได้อย่างไร ?
 • ขั้นตอนการนำ OKR มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OKR Process) 

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการกำหนด OKR (OKR Techniques)

 • หลักการในการตั้ง Objective ที่ดี และ Objectives ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Objective
 • เทคนิคในการกำหนด Key Result ด้วยหลักการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร
 • กำหนด OKR อย่างไรให้ชัดเจน และสามารถติดตามผลเป็นตัวเลขได้ ?
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs 

ส่วนที่ 4 : ถ้าองค์กรมี KPI อยู่จำเป็นต้องยกเลิก แล้วใช้ OKR แทนหรือไม่ ?

 • แนวทางการปรับแต่ง KPI แบบยุคเก่าให้เป็น OKR
 • Workshop 3 : การปรับแต่ง KPI ให้กลายเป็น OKR 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการกำหนดยุทธวิธีหรือแนวคิดริเริ่มการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ OKR (Initiative or Tactics) 

 • แนวทางการกำหนดแนวคิดการดำเนินงาน (Initiative) ให้สอดคล้องกับ OKRs
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ในการกำหนด Initiative ของ OKRs
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Initiative
 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan 

ส่วนที่ 6 : ฉีกกฎ OKR ถ้า OKR ใช้บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ไม่ควรนำมาใช้ในการประเมินผล แล้วองค์กรจะผูก OKR กับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เหมาะสมดี ? (Performance Appraisal base on OKR)

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)
 • แนวทางการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Appraisal)
 • แนวทางการนำ OKR ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKR) 

ส่วนที่ 7 : เรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ OKR จาก Google

 • Mindset ของ CEO และพนักงาน
 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR) 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ 
 • การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรบุคคล  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 225,079