การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง โดย อาจารย์ ธนุดช ธานี (อ.ต้น)

ผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ ต้องวางแผนกำหนดการพัฒนาทักษะ (Upskills & Reskills) ของบุคลากรให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและการเปลี่ยนแปลง แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนในการพัฒนาทักษะการทำงานที่เรียกว่า Skill Matrix ด้วยการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK) ที่จะทำการ Upskills, Reskills และสร้าง New Skills ด้วยเทคนิคการสอนงาน (On the Job Training : OJT) อย่างเป็นระบบ

ในทางปฏิบัติอาจประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น

 • เข้าใจว่า Skill Matrix เป็นแค่ตาราง Skill Matrix 
 • แยกความแตกต่างระหว่าง Skill Matrix กับ Training Road Map ไม่ได้ เลยขาดประสิทธิภาพในการเลือกใช้วิธีการพัฒนา
 • แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Plan) กับ Skill Matrix Plan ไม่เชื่อมโยงกัน
 • ไม่รู้วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skill Matrix จาก Procedure, Work Instruction, Procedure และ Job Description 
 • Upskills หรือ Reskills แล้วไม่รู้ว่าจะประเมินและติดตามผลการพัฒนา Skill อย่างไรให้เป็นรูปธรรม
 • ขาดเทคนิคการเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำ Organizational Knowledge และ Knowledge Management (KM) 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ HRD กว่า 30 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และนำมาปรับใช้ปฏิบัติงานได้จริง พร้อมตัวอย่าง และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง”  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง Skills Matrix Plan (แผนการพัฒนาทักษะการทำงาน) กับ Skills Matrix (ตารางทักษะการทำงาน) และเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถ (Training Road Map) ได้
 2. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะ Upskills และ Reskills ของบุคลากรจาก 6 แหล่งข้อมูลสำคัญขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการวิเคราะ์หัวข้อ Skill Matrix จาก Business Development Plan 
 4. สามารถวิเคราะห์หัวข้อ Skill ในการจัดทำ Skills Matrix Plan ของหน่วยงาน จากขั้นตอนการทำงาน (Procedure) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถวิเคราะห์หัวข้อ Skill Matrix ในการจัดทำ Skill Matrix Plan ของตำแหน่งและหน่วยงาน จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. สามารถจัดทำ Skills Matrix Plan ของหน่วยงาน จาก Business Development Plan, Procedure, Work Instruction และ Job Description ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง และ ISO/IATF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. สามารถวิเคราะห์และคัดเลือกหัวข้อ Skills จาก Skills Matrix Plan มาจัดทำองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK) และการจัดการองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management : KM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ผู้ถูกฝึกสอนด้วย The Skill & Will Matrix ก่อนการ Upskills และ Reskills และวิเคราะห์และกำหนดตัวผู้สอนด้วยหลัก 3Hs
 9. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการ Upskills และ Reskills ด้วย OJT อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskills ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills
 11. เสริมสร้างและพัฒนาวิธีการนำผลจากการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskills ไปจัดทำตาราง Skills Matrix

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Skills Matrix และ Skills Matrix Plan

 • Skills Matrix คืออะไร ???
 • ความแตกต่างระหว่าง Skills Matrix Plan (แผนการพัฒนาทักษะการทำงาน) กับ Skills Matrix (ตารางทักษะการทำงาน)
 • ความแตกต่างระหว่าง Skills Matrix Plan (แผนการพัฒนาทักษะการทำงาน) กับเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถ (Training Road Map)
 • Workshop 1 : วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำ Skills Matrix และวิทยากรแนะแนวทางป้องกันแก้ไข

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดหัวข้อที่จะ Upskills และ Reskills จาก 6 แหล่งข้อมูลสำคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

 • 6 แหล่งข้อมูลสำคัญภายในองค์กรในการกำหนดหัวข้อเรื่อง Upskills และ Reskills ของหน่วยงาน
 • แนวทางการกำหนด Skills Level แบบ 4 ระดับขีดความสามารถที่วัด Results ของ Skills

ส่วนที่  3  :  วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skill Matrix Plan จากแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Plan)

 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skills จากแผนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Plan) มาจัดทำ Skills Matrix Plan 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดหัวข้อ Skills Matrix Plan จากขั้นตอนการทำงาน (Procedure) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

 • ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skills จาก Procedure และ Work Instruction
 • ตัวอย่างที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skills จาก Procedure และ Work Instruction
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หัวข้อ Skills จาก Procedure และ Work Instruction
 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Skills จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทำ Skills Matrix Plan 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการกำหนดหัวข้อ Skills Matrix Plan จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

 • ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skills จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
 • ตัวอย่างที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อ Skills จาก Job Description ยุคใหม่
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Skills จาก Job Description
 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Skills จาก Job Description มาจัดทำ Skills Matrix Plan 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการจัดทำ Skills Matrix Plan ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง และ ISO/IATF

 • แนวทางการจัดทำ Skills Matrix Plan ของหน่วยงานจาก Business Development Plan, Procedure, Work Instruction และ Job Description ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง และ ISO/IATF
 • ตัวอย่างที่ 3 Skills Matrix Plan ของหน่วยงาน
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Skill Matrix Plan ของหน่วยงานจากข้อมูล Workshop 2 และ 3

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการกำหนดหัวข้อ Skill Matrix Plan มาจัดทำองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK) และการจัดการองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management : KM)

 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Skills Matrix Plan ไปสู่องค์ความรู้องค์กรและการจัดการองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK)
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือกหัวข้อ Skill Matrix Plan มาจัดทำองค์ความรู้องค์กร
 • แนวทางการนำหัวข้อ Skills Matrix Plan ที่เป็นองค์ความรู้องค์กร ไปต่อยอดการจัดการองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management : KM)

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ถูกฝึกสอนด้วย The Skill & Will Matrix ก่อนการ Upskills และ Reskills 

 • เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ถูกฝึกสอนด้วย The Skill & Will Matrix ก่อนการ Upskills และ Reskills 
 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตัวผู้สอนด้วยหลัก 3Hs

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการ Upskills และ Reskills ด้วย OJT อย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนวทางในการจัดทำ Upskills และ Reskills ด้วย On The Job Training (OJT) สำหรับผู้สอน
 • Tactic ของการ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนที่  10  :  วิธีการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskills ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills

 • แนวทางการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskill ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills
 • วิธีการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskill ด้วยการสัมภาษณ์แบบ ST-A-R Techniques
 • วิธีการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskill ด้วยการสังเกต Results of Skill
 • วิธีการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskill ด้วยการประเมิน Results of Skill

ส่วนที่  11  : วิธีการนำผลการประเมินและติดตามผลการ Upskills และ Reskills ไปจัดทำตาราง Skills Matrix

 • วิธีการนำผลการติดตามและประเมินผลการ Upskills และ Reskills ไปจัดทำตาราง Skills Matrix อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่างที่ 4 ตาราง Skills Matrix ของหน่วยงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อนำไปปรับใช้งานในองค์กร
 • การระดมความคิด (Brain Strom) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน(Discussion) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 260,405