ปลุกพลังนักขายในตัวคุณในยุค Thailand 4.0 โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ในยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น การที่ธุรกิจจะเติบโตได้ต้องอาศัยทีมพนักงานขายที่จะขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายของตนเองที่ได้รับเป้าหมายตามเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักขายชั้นยอด คือ พลังใจของนักขาย ที่ต้องมีการปลุกพลังให้มีไฟอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้ออกแบบและพัฒนาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ผ่านการบรรยาย (Lecture)  โดยเน้นการผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshop ประกอบการฝึกหัดและการสัมมนา เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านได้เรียนรู้ภารทฤษฎี และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในการนำเสนอทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จในการทำงานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อให้นักขายได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ กลยุทธ์ทางการขาย เทคนิค และลูกเล่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการขาย
 2. เพื่อให้นักขายได้เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาการขายของตนมีอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเป็นการปลุกพลังนักขายในตัวผู้เข้ารับการอบรม
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  เป้าหมายการขาย

 1. เมื่อพูดถึงเป้าหมายการขาย – สิ่งที่ทำให้ท่านหงุดหงิดหรือเครื่องชี้ทางสว่างในชีวิต ??  ถ้าท่านต้องเลือกระหว่างชีวิตที่จดจ่อกับเป้าหมายกับชีวิตที่ขาดแรงจูงใจหรืออีกนัยหนึ่ง-ชีวิตที่ไร้เป้า ?!
 2. เป้าหมายการขายที่สูงสุดเอื้อมเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่แตะถึงได้ง่ายๆ อย่างไหนคือสิ่งที่ดีกับชีวิตเซลส์แมนของเรา
 3. ทำไมพนักงานขายจึงชอบคุยโวทุกครั้งที่พูดถึงยอดขายและค่าใช้จ่ายในการขาย
 4. เป้าที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร ?
 5. ถ้าท่านต้องการบรรลุเป้า อย่ามุ่งไปที่เป้า.... แล้วจะมุ่งไปทางไหนดีล่ะ ? 

ส่วนที่  2  :  นักขายมือเซียน

 1. คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่นักขายมือเซียนต้องมี
 2. จิตใจของนักขายทำงานอย่างไร
 3. วงจร TFA มีผลต่ออนาคตเราอย่างไรบ้าง
 4. ถ้าเปลี่ยนอนาคตไม่ได้จริงหรือ  แล้วอะไรล่ะที่เปลี่ยนอนาคตท่านได้
 5. นิสัยแห่งนักขายที่มีประสิทธิภาพ 15 ประการ

    o   Workshop 1 : EQ และ IQ

 1. EQ การขาย 15 ประการที่จะถูกตัดทอนจนเหลือ 3 ประการสุดท้ายได้แก่ ....
 2. EQ การขายที่จะสำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านสามารถบรรลุเป้าคืออะไร
 3. แบบทดสอบ IQ ทางการขายที่นักขายมือเซียนต้องทำ
 4. สะพานแห่งความเชื่อใจของลูกค้าตั้งอยู่บนเสาสะพานแห่งความจริงที่ไม่หลอกลวง
 5. คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่สมองดีหรือไม่แต่อยู่ที่ยอมใช้สมองหรือไม่ต่างหาก
 6. บทสรุปของคนเก่งขายคือการปฏิบัติไม่ใช่ความรู้

ส่วนที่  3  :  กลยุทธ์และพลังของการขายสินค้า

 1. ตัวท่านและลูกค้าซื้อสินค้าด้วยเหตุผลหรืออารมณ์
 2. บทพิสูจน์ว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่อารมณ์ไม่ใช่เหตุผล
 3. กฎทองแห่งการจูงใจ สูตร RC-CLASS
 4. สูตรการสร้างความไว้วางใจที่เหนือกว่าความรู้และความเก่งงาน
 5. การได้รับความไว้วางใจอย่างรวดเร็ว Speedy Trust
 6. สูตร 4 P แห่งการเจรจาต่อรองที่ไม่ใช่ 4P แห่งการตลาด

    o   Workshop 2 : การขายแบบเก่าและการขายแบบใหม่

 1. ส่วนผสมทางการตลาดตัวใดที่สร้างความใกล้ชิด( Intimacy )กับลูกค้าได้มากที่สุด
 2. อีกมุมมองใหม่แห่งการขายด้วยบุคคลเพื่อสร้างความใกล้ชิด
 3. บริการแบบใดที่ลูกค้าจะยอมให้ท่านประชิดตัวมากกว่าเดิม
 4. ลูกค้าต้องการการขายความคิดและความเป็นที่ปรึกษาของท่าน ไม่ใช่ตัวสินค้า
 5. สูตรการขายเชิงกลยุทธ์

    o   Workshop 3 : พลังแห่งการขาย

    12. การเตรียมตัวทางใจสำหรับนักขาย

    13. ปิดรามิดแห่งลูกค้า ท่านว่ากิ๊กกับแฟนใครน่าสนใจกว่ากัน ???

    14. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่

    15. การติดต่อโดยตรงและติดตามผล

    16. กระบวนการขายที่เป็นอุปสรรคสำหรับนักขาย

    17. เมื่อทฤษฎี 20:80 บวกกับ ทฤษฎี 90:10 

ส่วนที่  4  :  นักขายมือทอง

 1. นักขายผู้รักษาสถิติการขายดุจนักกีฬา
 2. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขาย
 3. คำถามที่ช่วยสร้างผลิตผลทางการขาย ( Sales Productivity )
 4. อุปนิสัยที่ดีของนักขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย
 5. ท่านต้องการนักขายประเภทใด เก่งขาย หรือชอบขาย 
 6. Attitude ทัศนคติมีผลต่อการขายอย่างไร
 7. ทำไมถ้าท่านคิดว่าจะซื้อแล้วลูกค้าก็จะซื้อจริงๆ
 8. การเข้าพบลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ สูตร APPROACH
 9. ความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ กับ ธุรกิจ ต่างกันอย่างไร
 10. สูตรการขายอย่างสมบูรณ์แบบ PERFECT

   o   Workshop 4 : การแบ่งเวลาและความสำคัญของกระบวนการขาย 

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

นักขาย นักการตลาด หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย กรรมการผู้จัดการ และเจ้าของธุรกิจ

  

วิธีการในการเรียนรู้ :

o  การบรรยาย (Lecture)  โดยเน้นการผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการสัมมนา พร้อมทั้งมีการทำ Workshopประกอบการฝึกหัดและการสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-7387838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 285,539