การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R (Interview and Selection based on ST-A-R) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หากองค์กรของท่านใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-RTechnique แต่ยังพบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ อาทิเช่น

 • สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แต่กลับใช้ Competency ที่ไม่สอดคล้องกับงานและองค์กรในการสัมภาษณ์ (หลงทิศ)
 • ใช้ Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดิม ๆ แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R (ผิดทางมวย)
 • สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย Competency แต่ไม่ได้ประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน (ป่วยสาหัส)
 • ประเมินได้แต่พฤติกรรมตามCompetency แต่ประเมินความสามารถตาม Competency ไม่ได้ (จัดยาผิด)
 • ได้พนักงานใหม่ที่ความสามารถไม่ตรงกับตอนที่สัมภาษณ์ (ติดปกไม่ตรงหนัง)

ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R ที่จะช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้หนังที่ตรงปก ได้บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรในการสัมภาษณ์กว่า 28 ปี ผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง” พร้อมแบบฟอร์ม ตัวอย่าง Workshop และ Role Play ที่จะช่วยให้บุคลากรองค์กรของท่าน สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิคของการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R
 2. สามารถนำ Core Value มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั้นตอนจาก Competency ได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน
 5. สามารถสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เสริมสร้างความรู้ในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน
 7. เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและคัดเลือกพนักงานใหม่ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถตรงตามความต้องการ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบ ST-A-R Techniques

 • การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R คืออะไร ???
 • ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและผู้บริหารยุคใหม่นิยมใช้ ST-A-R Techniques ในการสัมภาษณ์
 • แนวคิดการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R
 • ความสัมพันธ์ของ ST-A-R Techniques กับ Competency ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  2  :  กระบวนการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้บริหารและ HR ยุคใหม่

 • 7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่ผู้บริหารและ HR มืออาชีพควรทำ
 • แนวทางการนำ ST-A-R มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์
 • Role Paly 1 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการนำ Job Description ของตำแหน่งที่รับสมัคร มาเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

 • 7 องค์ประกอบสำคัญของ Job Description (JD) เรื่องใดที่ผู้บริหารและ HR ยุคใหม่ “ต้อง” ใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Job Description ยุคใหม่
 • แนวทางการวิเคราะห์ Job Description มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงความสามารถ (Competency Based Interview : CBI)

 • Competency Based Interview (CBI) คืออะไร ?
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดขีดความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description
 • แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ (Competency) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
 • ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ Competency
 • oWorkshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก JD เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

ส่วนที่  5  :  แนวทางการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ (ST-A-R Question in Practice)

 • Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจากCompetency ที่ง่ายและได้ผล (Effective ST-A-R Question)
 • ตัวอย่าง : คำถามเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Question
 • เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยST-A-R Technique
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งชุดคำถามสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3 Know

 • แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ ด้วยคำถาม Know What – Know Why – Know How
 • แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์เจาะลึก/เค้นผู้สมัครงาน (Probing ST-A-R)
 • แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์และทวนสอบผู้สมัครงาน (Probe ST-A-R)
 • Role Paly 2 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3 Know 

ส่วนที่  7  : เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน ให้ได้หนังที่ตรงปก

 • หลัก 7 ประการในการสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ช่วยลดอคติในการคัดเลือก
 • 3 หลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากผลการสัมภาษณ์งาน
 • เทคนิคการประเมินผู้สมัครงานแบบใหม่ ด้วย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 ระดับขีดความสามารถ ที่วิเคราะห์คนได้ตรงกับงานและบริษัท
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1-2 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบและวิธีการสัมมนา : 

 • การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วย Competency และ ST-A-R Technique
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838, 095-853-5513

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 261,182