ทักษะผู้จัดการยุคใหม่ (Modern Manager Skills) จำนวน 1-2 วัน โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ "คมคิด คมคน คมงาน คมธุรกิจ พิชิตเป้าหมาย"

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนงานหน่วยงานของตนเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  เมื่อประสบการณ์การทำงานมากขึ้นความเชี่ยวชาญก็มากขึ้น จนบางครั้งอาจหลงลืมเทคนิคใน การบริหารงานและการบริหารคนให้ลูกน้องยอมรับและยินยอมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ"  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องทบทวน Upskills และ Reskills ของผู้จัดการให้มีชีวิตชีวาในการบริหารงานและบริหารคนอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารและ        ผู้จัดการองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้จัดการองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท  การบริหาร และเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในการบริหารงานและบริหารสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงาน (Action Plan)ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการใน Procedure ของฝ่ายงานตนเองในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Development)
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และปรับปรุงงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

Module  1  :  กรอบความคิดการเป็นผู้นำ (Leadership Mindset)

 • กรอบความคิดของการเป็นผู้นำ (Self-Leading)
 • แนวทางการสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน
 • Workshop 1 : ฝึกกำหนดกรอบความคิด (Mindset) ในการเป็นผู้นำขององค์กร
 • ภาพรวมของการเป็นผู้นำ (Leadership House)
 • คุณลักษณะของผู้นำที่ดีแบบ Head-Hand-Heart
 • 11 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ  

Module  2  :  ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงาน สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Super Leadership for Modern Manager)

 • แนวทางการน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาปรับใช้สำหรับผู้นำยุคหม่
 • 8 ความกล้าในการทำงาน สำหรับผู้นำและผู้จัดการยุคใหม่
 • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent)
 • เคล็ดลับ...เรื่องที่ผู้จัดการต้องสื่อสารให้พนักงานทราบด้วยตนเอง
 • แนวทางการจูงใจให้ลูกน้องทำงานและกิจกรรมตามนโยบายบริษัท (Motivation)
 • 8 แนวทางการปลูกจิตสำนึกให้ทีมงานรักและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sence of Business Ownership)
 • 7 กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talents Management Strategy) 

Module  3  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

 • แนวทางในการสนองนโยบายและเป้าหมายบริษัท (Corporate KPIs)
 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs)
 • การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategics Planning)
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน
 • 4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องจัดทำและบริหาร (Management Action Plan)  

Module  4  :  เทคนิคการจัดการองค์กรสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Organizing for Modern Manager)

 • การสร้างความชัดเจนระหว่างฝ่ายงานด้วย Job ของหน่วยงาน (Function Matrix)
 • การจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและผังตำแหน่งงาน (Organization Chart)
 • การจัดทำ Workforce Planning ให้สอดคล้องกับ Organization Chart
 • การสร้างความชัดเจนในการทำงานด้วย Job Description ยุคใหม่ Version 4 ที่มี KPIs และ Competency ให้สอดคล้องกับ Organization Chart และFunction Matrix
 • แนวทางการจัดคนให้เหมาะสมกับงานและสมรรถนะ (Put the right man on the right job based on competency) ด้วย 9-Box Matrix  

Module  5  :  เทคนิคการควบคุมและติดตามงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Controlling and Follow up for Modern Manager)

 • เทคนิคการควบคุม ติดตามงาน ด้วย Functional KPIs และ Position KPs
 • เทคนิคในการควบคุมงาน ติดตามงานของลูกน้องแต่ละ Stlye (Star-NATO-NGO-Dead Wood)  

Module  6  :  เทคนิคการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงาน และวิธีการทำงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Improving and Developing for Modern Manager)

 • ECRS เครื่องมือในการปรับปรุงระบบงาน
 • การปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการทำงานใน Procedure ด้วย Red Tag
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการใน Procedure 

Module  7  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  (Decision Making & Problem Solving)

 • กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • 5 ระดับในตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan  

Module  8  :  การพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน (Competency Development)

 • ความหมายและประเภทของ Competency
 • ประโยชน์ของการนำ Competency ไปใช้ในการบริหารจัดการ
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนด Competency
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนด Competency
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency Development)
 • การเชื่อมโยง Training Road Map และ Performance Appraisal (KPIS) สู่การพัฒนา Competency ของ     ผู้จัดการยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร
 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา Competency ของตนเองและทีมงาน (Individual  Development Plan) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Competency
 • แนวทางการพัฒนา Competency ด้วยหลัก 70-20-10 
 • แนวทางการพัฒนาทีมงานตาม Competency ด้วย Training Road Map

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1-2 วัน  

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่ 
 • การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop): กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 

สนใจหลักสูตรติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,510