การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Task Management) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างมั่นคงได้ ต้องอาศัยการบริหารงานภายในที่มีประสิทธิภาพ อาศัยผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ในการขับเคลื่อนงานฝ่ายงานของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย (Functional KPIs / Department’s OKRs) ที่กำหนดไว้  เมื่อประสบการณ์การทำงานมากขึ้นความเชี่ยวชาญในการทำงานเฉพาะทางก็เพิ่มมากขึ้น จนอาจทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานบางท่านหลงลืม “ความสามารถทางการบริหารที่จำเป็นที่ทำให้ลูกน้องยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ"  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องพัฒนาความสามารถทางการบริหารงาน (Managerial Competency) ให้มีชีวิตชีวาในการบริหารงานและบริหารคน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น   จากประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานองค์กรธุรกิจชั้นนำ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา กลั่นกรองและถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ออกมาเป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของผู้จัดการองค์กรของท่านให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ เทคนิค กระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงสำคัญและประโยชน์ของการบริหารงาน
 3. สามารถกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการบริหารงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 1. เสริมสร้างเทคนิคการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 2. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ในการบริหารคนและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. สามารถการสื่อสารและประสานงานจัดทำ MOU แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Alignment) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนางานด้วย Q-C-D-S ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างเทคนิคการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร
 6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  หลักการบริหารงานสำหรับผู้นำมืออาชีพ (Management Principles for Professional Leaders)

 • 3 องค์ประกอบของบริหารการจัดการ
 • การบริหารจัดการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Management for Competitive Advantage)
 • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent)

ส่วนที่  2  :  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการบริหารงาน (SMART Goal Setting and Strategic Planning)

 • ก้าวแรกของการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดเป้าหมายแบบSMART Goal Setting
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดเป้าหมายการทำงาน (KPI) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ KPI
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน (KPI)

ส่วนที่  :  :  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน (Results Management and Effective Action Plan) 

 • แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการแปลง KPI สู่การปฏิบัติด้วย Effective Action Plan
 • หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน
 • แนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  4  :  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management)

 • 7 หลักในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  5  :  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารคน (People Management Strategies)

 • กลยุทธ์ในการบริหารคนให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานแต่ละประเภท
 • กลยุทธ์ในการบริหารคนให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยในการทำงานของทีมงาน (DISC)
 • แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในทีมงาน (Leadership Development Program)
 • กลยุทธ์การจูงใจให้ทีมงานทำงานหรือกิจกรรมตามนโยบายบริษัท (Motivation Strategy)
 • Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจและหมดไฟในการทำงาน”
 • เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่

ส่วนที่  6  :  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสื่อสารและประสานงาน (Effective Communication and Coordination)

 • หลักในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็น Teamwork
 • การสื่อสารและประสานงานแบบ 4ช เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • การสื่อสารด้วยประตูใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ในทีม (Positive Communication)
 • เทคนิคการสื่อสารด้วยหลัก “สุจิปุริ”
 • แนวทางการสื่อสารและประสานงานการทำงานระหว่างฝ่ายงาน ด้วยการจัดทำ MOU แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Alignment)
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติสื่อสารประสานงานจัดทำ MOU แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Alignment) 

ส่วนที่  7  :  การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงพัฒนางาน (Work Improvement)

 • การปรับปรุงพัฒนางานด้วย ECRS
 • การปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการทำงานใน Procedure ด้วย Red Tag
 • แนวทางการปรับปรุงพัฒนางานด้วย Q-C-D-S
 • Workshop 6 : ฝึกปฏิบัติค้นหาเรื่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนางานด้วย Q-C-D-S

ส่วนที่  8  :  การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management)

 • แนวทางการกำหนดหัวข้อองค์กรความรู้องค์กร เพื่อรวบรวมองค์กรความรู้องค์กร
 • แนวทางการวิเคราะห์หาผู้เชี่ยวชาญในองค์กร (GURU) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

 • การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 
 • การระดมความคิด (Brain Strom) ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น 
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก

สนใจหลักสูตรติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 279,166