การพัฒนาองค์กร สู่ความยั่งยืน (Organization Development to Sustainability) โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

กระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่พัดกรรโชกอย่างความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การที่องค์กรจะมั่นคงยั่งยืนและเติบโตได้ ผู้บริหารและ HROD ยุคใหม่ต้องพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ (Organization Development : OD) ด้วยการวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions) อย่างเหมาะสม และลงมือพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและ HR ต้องพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยและพัฒนาองค์กรเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย มี Workshop และเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สามารถปรับใช้งานได้จริง” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับสภาพแวดล้อมได้
 4. เพื่อเป็นการเตรียมตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 • Organization Development (OD) VS Change Management (CM)
 • พัฒนาองค์กรแล้วพนักงานและองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ?

ส่วนที่ 2 : กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development Process)

 • 6 ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 3 : การตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

 • แนวทางการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Diagnosis)
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร 

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions)

 • แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Interventions)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 

ส่วนที่ 5 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (OD based on Corporate Culture)

 • แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ (OD based on Leadership Development)

 • แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ

ส่วนที่ 7 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ (OD based on Strategy Management)

 • แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก 

ส่วนที่ 8 : การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบงานทรัพยากรบุคคล (OD based on HR System)

 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการองค์กร (HROD based on Organization Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (HROD based on Performance Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถยุคใหม่ (HROD based on Competency Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพยุคใหม่ (HROD based on Career Path Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารคนเก่ง (HROD based on Talent Management)

ส่วนที่ 9 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 293,185