ภาวะผู้นำ สำหรับบอสขั้นเทพ (Advance Leadership for Excellent Boss) 1-2 วัน โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

บุคลากร (Man) คือทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทางธุรกิจให้กับองค์กรได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทุกระดับในองค์กรที่ต้องมีภาวะผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างแรงจูงใจ ทักษะการบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา และทักษะการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการยอมรับและศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจจากทีมงาน   ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มใจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (KPI / OKR) ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เรื่องภาวะผู้นำ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Compettitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการและหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ มาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้จริง” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับหลักการ และแนวปฏิบัติของการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร
 2. สามารถพัฒนาภาวะผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างแรงจูงใจ ทักษะการบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา และทักษะการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์
 3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  การพัฒนาภาวะผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” (Modern Professional Leadership Development)

 • ผู้นำ (Leader) VS ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • Workshop 1 : การวิเคราะห์ภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาตนเอง (Self-Assessment)
 • ผู้นำองค์กร แบบ 3H (Head-Hand-Heart)
 • Workshop 2 : การสร้างวัฒนธรรมผู้นำในองค์กร (Leader Culture)
 • ผู้นำ 5 ระดับ...ท่านเป็นผู้นำทีมงานในระดับไหนหนอ ?
 • ภาพรวมของภาวะผู้นำ (Leadership House)
 • 8 ความกล้าสำหรับผู้นำที่เจ้านายชื่นชมลูกน้องชื่นชอบ
 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน
 • การบริหารอารมณ์ของตนเองสำหรับผู้นำในการทำงานกับผู้อื่น (EQ for Leader)
 • 7 บทบาทของผู้นำองค์กรยุคใหม่
 • ภาวะผู้นำในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาหลากหลาย Generation

ส่วนที่  2  :  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)

 • 6 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • 5 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • 3 หน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Duties of Chief Change Officer : CCO)
 • 4 คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

ส่วนที่  3  :  ความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิด ที่ผู้นำขั้นเทพต้องมี (Competencies for Excellent ฺLeaders)

 • 10 ความสามารถในการบริหารงานสำหรับผู้นำมืออาชีพ (Technical Management Competencies)
 • 10 ความสามารถในการบริหารคนสำหรับผู้นำมืออาชีพ (People Management Competencies)
 • 8 ความสามารถในการบริหารความคิดสำหรับผู้นำมืออาชีพ (Conceptual Management Competencies)

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้นำขั้นเทพ (Effective Communication for Excellent Leaders)

 • พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 • หลักในการสื่อสารและประสานงานการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • ภาวะผู้นำในการสื่อสารสานสัมพันธ์ด้วยประตูใจ (Positive Communication)
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารของผู้นำที่ลูกน้องปรารถนา
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร
 • เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้นำขั้นเทพ ในการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับผู้นำขั้นเทพ (Effective Motivation for Excellent Leaders)

 • จิตวิทยาการจูงใจทีมงาน
 • แนวทางการจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำขั้นเทพ
 • Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์สร้างแรงจูงใจให้เหมาะกับลักษณะพนักงานแต่ละคนแต่ละวัย
 • 7 ข้อควรระวัง ไม่ให้ล้มเหลวในการจูงใจทีมงาน

ส่วนที่  6  : เทคนิคการบริหารทีมงาน สำหรับผู้นำขั้นเทพ (Team Management for Excellent Leaders)

 • แนวทางการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการบริหารทีมงานให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ
 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำขั้นเทพ (Employee Engagement for Excellent Leaders)
 • 10 เทคนิคสำหรับผู้นำในการสร้างความผูกพันในทีมงาน (Engagement Techniques)
 • Workshop 5 : ฝึกวิเคราะห์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรด้วย Engagement Visual Awakening
 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

ส่วนที่  7  :  ศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับผู้นำขั้นเทพ (Art of Command for Excellent Leaders)

 • ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับขั้นเทพ
 • แนวทางการปรับเปลี่ยนเจตคติหรือกรอบความคิด (Paradigm Shift)
 • เจตคติที่ดีต่อองค์กร ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่องานที่ทำ
 • แนวทางการปกครองบังคับบัญชาทีมงาน

ส่วนที่  8  : Excellent Leadership ด้วยการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leaders)

 • ผู้นำกับการบริหารกลยุทธ์ 
 • 3 ขั้นตอนหลักในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management Process)
 • แนวทางการผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ด้วย Balance Scorecard
 • แนวทางการแปลง KPI สู่การปฏิบัติด้วย Action Plan 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

       จำนวน 1-2 วัน   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

วิธีการ / รูปแบบการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) 
 • การแชร์ case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

      ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่เตรียมจะเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้าในองค์กร

สนใจหลักสูตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,510