การบริหารคนสำหรับผู้นำยุคใหม่ (People Management for Modern Leader) โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

หากองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “คน (Man) ” เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีมูลค่า (Value Added) ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ (Competitive Advantage) โดยมีผู้จัดการและหัวหน้างานเป็นกําลังหลักสําคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันความสําเร็จขององค์กร ที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นเสริมสร้าง “เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้นำ เพื่อที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนฝีมือมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนไร้ประสิทธิภาพ (Dead Wood)" ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษ จากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 32  ปี ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่านสามารถบริหารคนได้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management) และกลุ่มคนมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งกลุ่มคนไร้ประสิทธิภาพ (Dead Wood)
 2. พัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคนที่ตนเองรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 3. สามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ทีมงาน และบุคคลรอบข้างมากขึ้น
 4. เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ของทีมงาน
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนแต่ละประเภทไดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กร 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1 :  ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต [Knowledge academy, Human capital, Diversity (Gender, Cross-culture)]

 • ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
 • แนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
 • 5 หลักการพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
 • ศิลปะในการบริหารคนด้วยพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

ส่วนที่  2  :  เทคนิคในการบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่

 • Workshop 1 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการบริหารคนนอกตำรา
 • แนวทางในการบริหารคนเก่ง สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Talent Management)
 • แนวทางในการบริหารคนฝีมือมาตรฐาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Performance Achieved)
 • แนวทางในการบริหารคนไร้ประสิทธิภาพ สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Dead Wood)

ส่วนที่  3  :  เทคนิคพื้นฐานในการบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่

 • ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงานด้วย (Modern Leadership)
 • การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication)
 • การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Effective Motivation)
 • การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการคัดเลือกคนเก่งและคนดี (Recruitment & Seclection)

 • การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานให้ได้คนเก่งและคนดี สำหรับผู้นำยุคใหม่

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการปกครองบังคับบัญชา

 • บทบาทหัวหน้างานกับการเสริมสร้างวินัยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 • กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้
 • แนวทางการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการลางาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแบบ HR Professional  
 • Case Study : การพิจารณาลงโทษทางวินัย

ส่วนที่  6  :  เทคนิคในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

 • Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

 • ประเมินผลงานอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงานจากลูกน้อง

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน และผู้บริหารยอมรับ

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการรักษาบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน

 • เทคนิคการดึงดูดคน “ก่อนที่เขาคิดจะไปจากองค์กร
 • เทคนิคในการโน้มน้าวชักจูงใจ “คนที่อยากไปให้กลับใจอยากทำงานกับองค์กร" 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ปฏิบัติการ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ  

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้า  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,192