คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการฯ กว่า 25 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ องค์กรของท่านมีมุมมองใหม่ ๆ ในการบริหารสวัสดิการได้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงานที่แท้จริง บนพื้นฐานความเป็นไปได้ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดี
 2. สามารถกำหนดคุณลักษณะที่ดีของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้
 3. เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ
 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ
 5. เสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความพึงพอใจของพนักงาน
 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนดประเด็นที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในวาระของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างาน และลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน
 8. สามารถวิเคราะห์เพื่อจัดการสวัสดิการที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานและฝ่ายบริหาร
 9. เสริมสร้างมุมมองและแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการกับพนักงานและฝ่ายบริหาร
 10. สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการบริหารสวัสดิการในองค์กรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 11. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (Introduction to Welfare Committee)

 • ความหมายคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.) 
 • ความหมายของสวัสดิการแรงงาน
 • ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • 15 บทบาท PDCA ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • Workshop 1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของ Head-Hand-Heart อย่างไรหนอ ? 

ส่วนที่  2  :  การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ (Sense of Ownership) 

 • องค์กรคือบ้านหลังที่สอง...ที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัว
 • 3S จิตสำนึกรักองค์กร 
 • ใจของคณะกรรมการสวัสดิการผู้ที่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร 

ส่วนที่  3  :  หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ (Responsibilities of The Employer to The Welfare Committee) 

 • 4 หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ 

ส่วนที่  4  :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ (Thai Labor Laws Relating to Welfare Management in Company)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ
 • บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน 

ส่วนที่  5  :  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Welfare Committee Guidelines) 

 • 6 รูปแบบของการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ
 • แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 2 : การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  (Welfare Management Technique According to the Best Practices Contest for Welfare and Labor Relations) 

 • การดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 

ส่วนที่  7  :  การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN(Survey and Management of Welfare Available)

 • แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog
 • Workshop 3 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog
 • แนวทางการนำผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN  

ส่วนที่  8  :  แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ  (Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)

 • แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ
 • สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ
 • สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ
 • แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ 

ส่วนที่  9  :  การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม (Communication and Coordination in Participatory Welfare Management)

 • แนวทางการสื่อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื่อความสำเร็จในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม
 • สวัสดิการใดที่ควรสื่อสารให้พนักงานทราบ
 • แนวทางการจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร 

ส่วนที่  10  :  ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ (Do and Don’tof The Welfare Committee) 

 • 16 ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร
 • การทำ Workshop
 • การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

ระยะเวลาการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

คณะกรรมการสวัสดิการ (ทั้งเก่าและใหม่) หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 293,192