The Engagement Team Building (การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี และทีมงาน

หากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่การผูกใจด้วยใจของคนในองค์กรด้วยกัน” ในหลักสูตรนี้จะเป็นการจุดประกายแนวคิดดังกล่าวและสร้างสรรค์ให้เป็นจริงด้ย การสร้างความสุข ความผูกพัน Positive Thinking การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Competitiveness)ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย(Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่กำหนดไว้”

หากองค์กรของท่านต้องการสร้างทีม (Team Building) แต่อบรม Team Building, Walk Rally มาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่า สูญเปล่า มีแต่ความสนุกสนาน หรือวิชาการที่ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ยาก  การสัมมนาแบบเดิมๆ ซ้ำมาซ้ำไป หรือหลังจากอบรมกลับไปแล้ว เดี๋ยวเดียวก็กลับสู่สภาพเดิม... พอกันทีกับการอบรมแบบเดิมๆ มาสัมมนาแบบใหม่ (Modern Seminar) ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่ประสิทธิภาพและมีความสามัคคีกลมเกลี่ยว รวมทั้งสอดแทรกในเรื่อง

 • ภาวะผู้นำในการทำงานเป็นทีมให้ผู้อื่นอยากอยู่อยากทำงานด้วย
 • กลเม็ดเคล็ดลับในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นแบบ Positive Action ให้งานภาพรวมประสบความสำเร็จ
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 • การสร้างทีมงานให้รัก ภักดี และผูกพันต่อองค์กร 

ขอเชิญท่านมาพิสูจน์บรรยากาศการสัมมนาแบบ Positive Actionที่สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้นใหม่ ให้ทุกคนร่วมกันการสร้าง การให้ และรับความรู้สึกดีๆ ตลอดการสัมมนา ใน Seminar Process แบบ “4ส” ของ Modern Team Building Model คือ สาระ (Concept & Theory) ส่วนร่วม (Participate) สุขสนุกสนาน (Happy &Enjoy) และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ “Adult Learning Center” ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีมต่อองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนา 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด บทบาทหน้าที่ของตนในการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมงาน
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำของตนเองด้วยการสอนงาน
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารประสานงานแบบ Positive Action และสร้างบรรยากาศในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสำเร็จของงาน
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันกำหนดวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อให้บุคลากรในองค์กรอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีใจรักภักดี และผูกพันต่อองค์กร
 7. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยการทำงานเป็นทีมที่มีความสุข ความผูกพัน และภักดีต่อองค์กร 

หัวข้อสำคัญของการสัมมนา 

ส่วนที่  1  :  ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน ด้วย Positive Action

 • ความคิดบวกระบาด ความสุขระบาดในองค์กร
 • Learning by Activity 1 : คิดบวก พูดบวก ทำบวก แบบ Positive Action
 • Workshop 1 : Key Point Lesson

ส่วนที่  2  : เทคนิคการความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร ด้วยพลังของ “Teamwork”

 • ความสำคัญและความหมายของทีมกับ KPI
 • Learning by Activity2 : การรวมพลังในการทำงานเป็น “Teamwork” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
 • Learning by Activity 3 : เรียนรู้การสร้างทีมจากภาพ และ Clip VDO
 • 7 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 2 : Do & Don’t ในการทำงานเป็นทีม

ส่วนที่  3  :  ภาวะผู้นำในการทำงานเป็นทีม

 • “ภาวะผู้นำ” พื้นฐานของการสร้างความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
 • Workshop 3 : ผู้นำในดวงใจจ๋ามาหาฉันหน่อย
 • “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ศิลปะการครองใจทีมงานสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • การสร้างความผูกพันและภักดีด้วยการสอนงาน
 • 12 กรณีที่หัวหน้าต้องสอน
 • Learning by Activity 4 : สอนงาน 

ส่วนที่  4  : 3 Know ในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • การพัฒนาตนเอง ด้วย “3 Know” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • Self Know : รู้จักตนเอง
 • Others Know : รู้จักผู้อื่น
 • Learning by Activity 5 : Organization Smile Team Smile
 • Organization Know : รู้จักองค์กรOur Culture and Core Value 

ส่วนที่  5  : เทคนิคในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีม (Communication for Teamwork)
 •  “เข้าใจ” ธรรมชาติของคน เพื่อการสื่อสารและโน้มน้าวที่มีประสิทธิผล
 • “เข้าถึง” ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการสื่อสารและโน้มน้าวที่มีประสิทธิภาพ
 •  “พัฒนา” คมความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • Learning by Activity 6 : การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็น Teamwork 

ส่วนที่  6  : เทคนิคในการสร้างบรรยากาศความสุข ความผูกพัน และภักดีต่อองค์กร (Employee Engagement) 

 • 10 เทคนิคในการสร้างบรรยากาศความผูกพันในองค์กรสำหรับหัวหน้างาน
 • Learning by Activity 7 : Home Today
 • Workshop 5 : อะไรบ้างหนอที่สร้างความสุข ความผูกพัน และภักดีต่อองค์กร (Engegement Visual Awakening)
 • Workshop 6 :  สุข-สร้าง-ได้

ส่วนที่  7  : สัญญาใจในการนำกลับไปใช้ในองค์กร เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร(Heart Mission for The Success)

 • Workshop 7 : Know what ? Know how ? 

หมายเหตุ :  หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 2 วัน  

วิธีและรูปแบบการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brainstroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • เกมและกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning by Game & Activity) : เรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม และวิทยากรสรุปข้อคิดเพิ่มเติม
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ  

บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 192,600