Home

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 8 มกราคม 2558 โดยคณะวิทยากรและที่ปรึกษา          ผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพเฉพาะด้านในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรจากประสบการณ์จริงในดำเนินงานและการบริหารจัดการกว่า 30 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ถ่ายทอด และต่อยอดพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ การพัฒนาองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการ ให้แก่องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ที่ปรารถนาจะเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรของตนให้เป็น "คนคุณภาพ" ที่มีสมรรถนะ (Competency) สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อน   และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPI)       

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center มุ่งหวังที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินทางไปกับองค์กรของท่าน ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Develop) และการดำเนินงานขององค์กร (Business Partner) ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Corporate Culture) และสรรสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร (Management Innovation) ให้กับท่าน ด้วยการร่วมออกแบบและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรของท่านให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีการบูรณาการประสบการณ์จริงของทีมวิทยากรที่ปรึกษากับหลักทฤษฏีอย่างลงตัว แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ต่อยอดปฏิบัติงานได้จริง ทันที หลังการอบรมสัมมนา หรือเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษา 

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น Business Partner กับองค์กรของท่านในด้าน การฝึกอบรม สัมมนา และโครงการที่ปรึกษา ตามปรัชญาการบริหารงานของสถาบันฯ

 "People Develop Business Develop 

หากองค์กรของท่านต้องการ...พัฒนาธุรกิจ...และเล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรให้เป็น "คนคุณภาพ" เป็นการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วล่ะก็

เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรของท่าน โดยองค์กรของท่านสามารถมีส่วนร่วม  ในการออกแบบหลักสูตร และโครงการที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการและความคาดหวังที่องค์กรปรารถนา ด้วยการ...

  1. บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training) เชิงปฏิบัติการ ด้วยทีมวิทยากร มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการถ่ายทอด แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง ที่สถาบันฯ      ได้บรรจงสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดี ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความคาดหวัง และประเด็นปัญหาฌฉพาะแต่ละองค์กร จากประสบการณ์วิทยากรของสถาบันฯ
  2. บริการฝึกอบรม Public Training หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากการทำงานและเป็นที่ปรึกษา ในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ที่เปิดอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไป
  3. บริการด้านที่ปรึกษา (Consultant) ด้านระบบบริหารจัดการ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ ที่เราบรรจงได้คัดสรรจากประสบการณ์การทำงานและการเป็นที่ปรึกษามาอย่างดี 

เพื่อช่วยในการพัฒนาคน (People Develop) พัฒนางาน (System Develop) และพัฒนาองค์กร (Organization Develop) ของท่าน ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางกำหนดไว้ ด้วยประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่าจาก   ทีมวิทยากรมืออาชีพที่สั่งสมมากกว่า 30 ปี ของเราค่ะ 

Visitors: 129,180