สถาบัน People Develop Center

       สถาบัน People Develop Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  โดยทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพเฉพาะด้านในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรจากประสบการณ์จริงในดำเนินงานและการบริหารจัดการกว่า 34 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ถ่ายทอด และต่อยอดพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการ ให้แก่องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ที่ปรารถนาจะเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรของตนให้เป็น "คนคุณภาพที่มี    ขีดความสามารถ" (Competency) สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการ    เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) และกลยุทธ์ (Corporate Strategy) ที่กำหนดไว้     

      โดยมุ่งหวังที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางร่วมไปกับองค์กรของท่าน ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Develop) และการดำเนินงานขององค์กร (Business Partner) ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Corporate Culture) และสรรสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร (Management Innovation) ให้กับท่าน ด้วยการร่วมออกแบบและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรของท่านให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีการบูรณาการประสบการณ์จริงของทีมวิทยากรที่ปรึกษากับหลักทฤษฏีอย่างลงตัว แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ต่อยอดปฏิบัติงานได้จริงอย่างเป็น   รูปธรรมทันที หลังการอบรมสัมมนา หรือเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษา 

สถาบัน People Develop Center ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น Business Partner กับองค์กรของท่านในด้าน การฝึกอบรม สัมมนา และโครงการที่ปรึกษา ตามปรัชญาการบริหารงานของสถาบันฯ

"People Develop Business Develop"   

หากองค์กรของท่านต้องการพัฒนาธุรกิจและเล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรให้เป็น "คนคุณภาพ" เป็นการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วล่ะก็

สถาบันฯ ขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรของท่าน โดยองค์กรของท่านสามารถมีส่วนร่วม  ในการออกแบบหลักสูตร และโครงการที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการและความคาดหวังที่องค์กรปรารถนา ด้วยการ...

  1. บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training) เชิงปฏิบัติการ ด้วยทีมวิทยากร มืออาชีพ   ที่มากด้วยประสบการณ์ในการถ่ายทอด แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง ที่สถาบันฯ ได้บรรจงสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดี ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความคาดหวัง และประเด็นปัญหาฉพาะแต่ละองค์กร จากประสบการณ์วิทยากรของสถาบันฯ
  2. บริการจัดฝึกอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไป (Public Training) หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากการทำงานและเป็นที่ปรึกษา ในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ 
  3. บริการโครงการที่ปรึกษา (Consultant) ด้าน HR, Management System, Marketing, Productivity ด้วยทีม  ที่ปรึกษามืออาชีพ ที่เราบรรจงได้คัดสรรจากประสบการณ์การทำงานและการเป็นที่ปรึกษามาอย่างดี 

เพื่อช่วยในการพัฒนาคน (People Develop) พัฒนาระบบงาน (System Develop) และพัฒนาองค์กร (Organization Develop) ของท่าน ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางกำหนดไว้ ด้วยประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่าจากทีมวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพที่สั่งสมมากกว่า 33 ปี ของสถาบันฯ ค่ะ 

Visitors: 296,511