PDC HOME

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น Business Partner กับองค์กรของท่านในด้าน การฝึกอบรม สัมมนา และโครงการที่ปรึกษา ตามปรัชญาการบริหารงานของสถาบันฯ

 "People Develop Business Develop 

หากองค์กรของท่านต้องการ...พัฒนาธุรกิจ...และเล็งเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรให้เป็น "คนคุณภาพ" เป็นการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วล่ะก็

เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้บริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรของท่าน โดยองค์กรของท่านสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร และโครงการที่ปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการและความคาดหวังที่องค์กรปรารถนา ด้วยการ...

 บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training) เชิงปฏิบัติการ ด้วยทีมวิทยากรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการถ่ายทอด แบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง ที่สถาบันฯ ได้บรรจงสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดี ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและปัญหาขององค์กร

 บริการฝึกอบรม Public Training ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ที่เปิดอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไป

 บริการด้านที่ปรึกษา (Consulting) ด้านระบบบริหารจัดการ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ ที่เราบรรจงได้คัดสรรจากประสบการณ์ในการทำงานและการเป็นที่ปรึกษามาอย่างดี 

เพื่อช่วยในการพัฒนาคน (People Develop) พัฒนางาน (System Develop) และพัฒนาองค์กร (Organization Develop) ของท่าน ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางกำหนดไว้ ด้วยประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่าจากทีมวิทยากรมืออาชีพที่สั่งสมมากกว่า 28 ปี ของเราค่ะ 

Visitors: 93,927