เทคนิคการสื่อสาร เพื่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Communications Technique for Coordinator) โดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

หลักการและเหตุผล 

“เรื่องแค่นี้ ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง” / “เรื่องนี้พูดไปแล้วหลายรอบ ยังไม่เข้าใจอีกหรอ” เป็นคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยๆ ซึ่งแท้จริงแล้วกำลังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน เข้าใจไม่ตรงกัน ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง สุดท้ายทำงานก็ไม่ตรงเป้าหมาย องค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญเรื่อง“การสื่อสาร” เป็นอันดับต้นเสมอ เพราะเปรียบเหมือน “หัวใจ” ของการทำงาน เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูล ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เพื่อประสานงาน เพื่อสร้างทีม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อก่อเกิดจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อเพิ่มกำไรและยอดขาย เพื่อโน้มน้าวลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้ประสบความเสร็จตามที่กำหนดไว้

ดังนั้นหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาให้ สั้น กระชับ ง่าย และใช้ได้จริง โดยอาศัยหลักการ 2 องค์ประกอบ คือ ทฤษฎีการสื่อสารและประสบการณ์ทำงานจริงของผู้สอน เพื่อนำไปสู่การเห็นคุณค่าที่ดีต่อตนเอง ต่องานที่ทำ  ต่อองค์กร จนก่อเกิดทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Knowledge, Skills, Attitude)
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Attitude)
 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าดีๆในการสื่อสารและลดความขัดแย้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน(Attitude)
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถนำเทคนิคการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ได้จริง (Knowledge, Skills)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะการสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ร่วมถึงเกิดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจถึงผลกระทบต่อคู่สนทนาทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าดีๆ ในตนเอง เพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

 • Why good communication skills are important?
 1. Mindset & Belief วิธีคิดและความเชื่อ เพื่อสร้างการสื่อสารและการประสานงานอย่างทรงพลัง
 • What are the elements of effective communication?
 1. Interpersonal Skills รู้เขา& รู้เราอย่างเข้าใจ เพื่อเตรียมตัวก่อนการสื่อสารและการประสานงาน
 2. Top 10 skills in 2020 (Fourth Industrial Revolution)
 • How Communications Technique for Coordinator?
 1. 2C (Content and Context)ความสำคัญพื้นฐานการสื่อสาร
 2. เริ่มต้นจากการฟังด้วยหัวใจ..ไม่ใช่การพูดต้องทำอย่างไร
 3. เทคนิคการจับประเด็น 3ข (เข้าหู เข้าใจ เข้าถึง)
 4. 3D สื่อสารดี ต้องมีการวางแผน (The 3D Principles ofCommunications)
 5. เข้าใจการทำงานของสมอง และการใช้ภาษาเชิงบวก
 6. รู้คุณลักษณะของตนเองก่อนสื่อสาร  ประเมินคุณลักษณะของตนเอง ก่อนที่เราจะสื่อสาร (The DISC model of human behavior)
 7. เข้าใจพฤติกรรมทั้ง 4 รูปแบบ Dominance, Influence, Compliance, Steadiness
 8. กลยุทธ์การโน้มน้าวใจให้เกิดร่วมมือต้องทำอย่างไร (The DISC model)
 9. เทคนิค 2S (Start - Stop) สู่การนำไปปรับใช้จริงได้ง่าย

  

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน  1  วันระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าทีม และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061327

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 285,539