การทำงานเป็นทีมงาน เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Cross Functional Team) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ากองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Competitiveness) ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้” แต่สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้องค์กรของท่านต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ความขัดแย้งทางการทำงาน ความไม่เข้าใจกัน ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างทำงานไม่ประสานงาน ส่งผลกระทบให้งานไม่บรรลุเป้าหมายหรือ KPI ที่กำหนดไว้ การทำงานเป็นทีมงานจึงเป็นความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) 

แต่เคยอบรมมาแล้วรู้สึกว่าสูญเปล่า  ไม่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปในการอบรม อบรมแล้วก็จบกันไป บรรกาศในการทำงานก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม บางครั้งการอบรมมีแต่วิชาการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ยาก การอบรมแบบเก่าๆ ก็ซ้ำซาก จำเจ และน่าเบื่อหน่าย... พอกันทีกับการอบรมแบบเดิมๆ ลองมาเรียนรู้แบบครบเครื่อง4ส ที่มีทั้ง สาระ สนุกสนาน ส่วนร่วม และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ มีประโยชน์ต่อองค์กรหลังการอบรม” ด้วยระบบ Learning by Games & Activities ผ่านเกมส์และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้  โดยหลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาจากประสบการณ์ในการบริหารความขัดแย้ง ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถลดข้อขัดแย้งในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน
 2. เสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เสริมสร้างสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  :

ส่วนที่  1  :  กิจกรรมผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน (Engagement Team Activities)

 • Learning by Games & Activities 
 • Workshop 1 : สรุปบทเรียนรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

ส่วนที่  2  :  ความสำเร็จขององค์กรสร้างได้ด้วยมือพนักงาน (Organization Success with Teamwork)

 • 8 จิตสำนึกพื้นฐานของมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ (Professional Employee Awareness)
 • ปัจจัยแห่งการเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กรกับการทำงาน
 • ธรรมชาติและความต้องการของคนในองค์กร

ส่วนที่  3  :  เทคนิคที่ 1 การเสริมสร้างพลังแนวคิดเชิงบวก เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน (Power of Positive Thinking)

 • ลักษณะของ Positive Thinking ทั้ง 3 ประเภท
 • พลังแห่งความคิดเชิงบวก
 • แนวทางการสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน

ส่วนที่  4  :  เทคนิคที่ 2 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพในการทำงาน (Building Interpersonal Relationships)

 • การพัฒนาตนเอง ด้วย “3 รู้” เพื่อสร้างสัมพันธภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • หลัก 6 ประการในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานเป็นทีม
 • แนวทางการปลูกฝังความรักและมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน (Love and Friendship Road Map)
 • Workshop 2 : Do & Don’t ในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม

ส่วนที่  5  :  เทคนิคที่ 3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skills Development)

 • แนวทางในการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Communication for Teamwork)
 • แนวทางการสื่อสารด้วยประตูใจ (Positive Communication)
 • แนวทางการทำ MOU ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานแบบ Cross Functional Team
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ MOU ในการสื่อสารประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงาน

ส่วนที่  6  :  เทคนิคที่ 4 การทำงานเป็นทีม เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน (Teamwork)

 • การบริหาร Team ให้ Work & Happy
 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล
 • การสร้างและพัฒนาการทำงานเป็น Teamwork ไปสู่เป้าหมาย
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติออกแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมแบบ Do & Don’t

ส่วนที่  7  :  เทคนิคที่ 5 การบริหารความขัดแย้ง เพื่อประสานรอยร้าวในดวงใจ (Conflict Management)

 • แนวความคิดในการบริหารความขัดแย้ง
 • ประโยชน์และผลกระทบของความขัดแย้ง
 • บริหารความขัดแย้งในทีมอย่างไรให้ Win/Win

 

ระยะเวลาการเรียนรู้  :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน และพนักงานองค์กรทุกคนที่ต้องการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดข้อขัดแย้งในการทำงาน

 

วิธี/รูปแบบการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย 40 %
 • เกม / กิจกรรมการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  30 %
 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 %

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-853-5513

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,516