การสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานอย่างยั่งยืน (Core Value) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล

ค่านิยมองค์กรเป็นแนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และความต้องการของบุคลากรในองค์กร ซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าควรแก่การนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เป็นกรอบของการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขขององค์กรและตนเอง ค่านิยมองค์กรที่ดีเป็นตัวกำหนดให้บุคลากรรู้ว่าควรจะปฏิบัติงาน หรือประพฤติตนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า ช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน  ด้วยเหตุนี้ องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาค่านิยมองค์กรควบคู่กับการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอยู่รอดขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และบุคลากรองค์กรของท่านร่วมกันสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และแนวทางการสร้างค่านิยมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับค่านิยมองค์กรที่กำหนดไว้

2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นประโยชน์ของค่านิยมองค์กรที่เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

3)  สามารถกำหนดพฤติกรรมหลักที่พึงประสงค์ (Key Behavior) ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ให้บุคลากรมีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจ เพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

4)  สามารถจัดทำแผนงานสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานอย่างยั่งยืน

5)  สามารถจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร

 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ความหมายของค่านิยมองค์กร 
 • ค่านิยมองค์กรสำคัญอย่างไร?
 • เป้าหมายของการสร้างค่านิยม
 • ค่านิยมองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

 

ส่วนที่  2  :  แนวทางการสะท้อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • แนวทางการสะท้อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • การกำหนดคำอธิบายค่านิยมองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดคำอธิบายค่านิยมองค์กร
 • การวิเคราะห์เป้าหมายของค่านิยมองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์เป้าหมายของค่านิยมองค์กร
 • แนวทางสร้างค่านิยมองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางสร้างค่านิยมองค์กร

 

ส่วนที่  3  :  แนวทางการแปลงค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติ

 • การแปลงค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนงาน
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานแปลงค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติ

 

ส่วนที่ 4  :  แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงาน

 • หลักการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรทุกระดับ   

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)  

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,131