การสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Core Value) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ค่านิยมองค์กรเป็นแนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และความต้องการของบุคลากรในองค์กร ซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าควรแก่การนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เป็นกรอบของการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขขององค์กรและตนเอง และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สร้างให้เกิด Employee Engagement โดยนำมา Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors)  ค่านิยมองค์กรที่ดีเป็นตัวกำหนดให้บุคลากรรู้ว่าควรจะปฏิบัติงาน หรือประพฤติตนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า ช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำหนด Core Competency และสร้าง Engagement ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาค่านิยมองค์กรควบคู่กับการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอยู่รอดขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กร แนวทางการสร้างค่านิยมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับค่านิยมองค์กรที่กำหนดไว้
 2. สามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของ Core Value, Culture และ Core Competency ได้
 3. สามารถแปลงค่านิยมองค์กรสู่ภาพความสำเร็จที่องค์กรอยากเห็น ภาพที่อยากให้คนในองค์กรเป็น และบรรยากาศในองค์กรที่อยากให้เป็น และเสริมสร้าง Engagement ให้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 4. สามารถสะท้อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ และสร้าง Engagement ด้วยการใช้เครื่องมือ Word Pictures ในการ Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors) องค์กรอยากเห็น และอยากให้คนในองค์กรเป็น ให้บุคลากรมีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจ เพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5.  เสริมสร้าง Engagement ด้วยการร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 6. สามารถแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำ Core Value Action Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างและพัฒนาแนวทางการสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้าง Engagement
 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 9. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการนำ Core Value มาสร้างให้เกิด Employee Engegement ต่อองค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความเชื่อมโยงของทิศทางองค์กรกับค่านิยมองค์กร

 • ความสัมพันธ์ของภาพทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goal) กับค่านิยมองค์กร
 • ความเหมือนและความแตกต่างของ Core Value กับ Core Competency
 • ความเหมือนและความแตกต่างของ Core Value กับ Culture 

ส่วนที่  2  :  เรื่องที่บุคลากรต้องรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร

 • ค่านิยมองค์กรคืออะไร ?
 • ค่านิยมที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร ?
 • ค่านิยมองค์กรมีความสำคัญอย่างไร ?
 • ค่านิยมองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

ส่วนที่  3  : เทคนิคการแปลงค่านิยมองค์กรสู่ภาพความสำเร็จที่องค์กรอยากเห็น ภาพที่อยากให้คนในองค์กรเป็น และบรรยากาศในองค์กรที่อยากให้เป็น

 • แนวทางการกำหนดภาพความสำเร็จที่องค์กรอยากเห็น ภาพที่อยากให้คนในองค์กรเป็น และบรรยากาศในองค์กรที่อยากให้เป็น
 • ตัวอย่าง แนวทางการกำหนดภาพความสำเร็จที่องค์กรอยากเห็น ภาพที่อยากให้คนในองค์กรเป็น และบรรยากาศในองค์กรที่อยากให้เป็น
 • Workshop 1 : จะสร้าง Engagement ทั้งที บุคลากรต้องมีส่วนร่วมในกำหนดภาพความสำเร็จที่องค์กรอยากเห็น ? ภาพที่อยากให้คนในองค์กรเป็น ? บรรยากาศในองค์กรที่อยากให้เป็น ?

ส่วนที่  4  :  กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติให้เห็นผล

 • 3 ขั้นตอนหลักของกระบวนแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสะท้อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติและสร้าง Engagement ด้วยการใช้เครื่องมือ Word Pictures ในการ Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors) ในแต่ละด้าน

 • แนวทางการกำหนดค่านิยมองค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร ภาพที่องค์กรอยากเห็น และจุดเด่นที่องค์กรเป็นอยู่
 • การคัดเลือก กำหนดอักษรย่อ และคำนิยามของค่านิยมองค์กร
 • ตัวอย่าง การคัดเลือก กำหนดอักษรย่อ และคำนิยามของค่านิยมองค์กร
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Word Pictures ในการ Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors) ในแต่ละด้าน 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติสร้าง Engagement ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายพฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behavior) ในแต่ละด้าน

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติด้วย Core Value Action Plan

 • แนวทางสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • ตัวอย่าง การสะท้อนค่านิยมองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติสร้าง Engagement ด้วยการร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • การแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ ด้วย Core Value Action Plan
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนงานสร้าง Core Value สู่การปฏิบัติ
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติสร้าง Engagement ด้วยการจัดทำ Core Value Action Plan สู่การปฏิบัติ
 • คนต้นแบบค่านิยมองค์กร (Core Value Role Model) กับการสร้างค่านิยมองค์กร

ส่วนที่  7  :  6 วิธีสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง Engagement

 • การสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง Engagement

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร

 • หลักการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร
 • แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร

ส่วนที่  9  :  Core Value ปัจจัยพื้นฐานที่สร้าง Employee Engagement

 • แนวทางการนำ Core Value มาสร้างให้เกิด Employee Engagement ต่อองค์กร
 • วิธีการนำ Core Value ไปสร้าง Employee Engagement ภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรทุกระดับ 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)  

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,510