กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management Strategy) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

“ถ้าเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และ HR องค์กรของท่าน มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีความสามารถสูง(Star and Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง ที่นำมาซึ่งการเจริญเติบโตก้าวหน้าและอยู่รอดขององค์กร  การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง จึงย่อมต้องมีความแตกต่างจากการบริหารพนักงานธรรมดาทั่วไป” ด้วยเหตุนี้ องค์กรของท่านจำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เขาอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร  และพัฒนาให้เขาเป็นที่ยอมรับแก่พนักงานทั่วไป

หลายองค์กรมีการนำ Talent Management มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) แต่ก็ประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

 • คัดเลือกผิดพลาดได้พนักงานที่ “เก่งไม่จริง”
 • คัดเลือกดี ได้พนักงานที่เก่งจริง แต่ “ไม่เป็นที่ยอมรับ”
 • มีพนักงานที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ แต่ “ไม่รู้จะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา” อย่างไร
 • “เสียของ หรือ เสียโอกาส” เนื่องใช้พนักงานเก่งไม่เป็น หรือใช้คุ้มค่ากับความสามารถที่มี
 • บริหารและจูงใจพนักงานเก่งไม่เหมาะสม กลายเป็น “บั่นทอนขวัญกำลังใจ”
 • กลายเป็นโรงเรียนฝึกคนเก่ง ไม่รู้วิธีการรักษาพนักงานเก่งให้ “อยู่กับองค์กรนาน ๆ ”

สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหลักสูตรที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับไสตล์การบริหารและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารที่มีความสามารถสูงให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร (Value Added) 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management Strategy)
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกที่มีความสามารถสูงขององค์กร
 3. สามารถวิเคราะห์และแยกแยะความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีความสามารถสูงและพนักงานที่ความสามารถเหมือนจะสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการรักษาพนักงานดาวเด่นให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ
 6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการจูงใจและใช้ศักยภาพพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปวาง กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูงได้อย่างมีประสิทธิผล 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องที่องค์กรควรรู้เกี่ยวกับการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management Introduction)

 • การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : TM) คืออะไร ?
 • ทำไมองค์กรและผู้บริหารต้องบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ?
 • “พนักงานที่มีความสามารถสูง หรือพนักงานดาวเด่น” ต้องมีคุณลักษณะเช่นไร ? 

ส่วนที่ 2  :  กระบวนการบริหารพนักงานที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management Process) 

 • 4 ขั้นตอนในการบริหารคนเก่ง 

ส่วนที่  3  :  กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy) 

 • 7 กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง  

ส่วนที่  4  :  ความปรารถนาของพนักงานดาวเด่นที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป

 • แนวทางการหาความปรารถนาของพนักงานดาวเด่น
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาความปรารถนาของพนักงานดาวเด่น 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น (Star & Talent Recruitment and Selection)

 • หลักการในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
 • แนวทางการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร
 • เครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ด้วยผลการปฏิบัติงาน (Key Performance or Key Result)
 • เครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ด้วยศักยภาพหรือขีดความสามารถ (Potential or Competency)
 • เครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ด้วยความเป็นคนดีที่มีความเหมาะสม (Good employee and Suitability)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องมือในการประเมินและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

 • แนวทางการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น
 • การฝึกอบรมพนักงานดาวเด่นแบบเร่งรัด (Fast Training)
 • โครงการพัฒนาพนักงานดาวเด่นระยะยาว (Project Development)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการฝึกอบรมพนักงานดาวเด่นแบบเร่งรัด และโครงการพัฒนาพนักงานดาวเด่นระยะยาว 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการรักษาพนักงานดาวเด่นให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์กรนาน ๆ

 • หลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานดาวเด่น
 • วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) อย่างไรให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจพนักงานดาวเด่น ?
 • แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานดาวเด่น (Talent Engagement)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการรักษาพนักงานดาวเด่นให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ 

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการจูงใจและใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

 • แนวทางในการสร้างแรงจูงใจและบริหารพนักงานดาวเด่นให้เหมาะสมกับ Career Path และ Succession Plan
 • การใช้ศักยภาพของพนักงานดาวเด่นให้สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Rotation)
 • แนวทางการกำหนดขอบเขตหน้าที่งาน และมอบหมายงานให้ชัดเจน (Job Description and Assignments)
 • แนวทางการติดตามงานพนักงานดาวเด่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงพนักงานอื่น (Mentor)
 • การเปิดโอกาสให้พนักงานดาวเด่นมีส่วนร่วมในการจัดการ (Participation Management)
 • แนวทางการชื่นชมเชิงบวก (Positive Appreciation)                                                                

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ HRD  

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้งานเป็นรูปธรรมหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นทันที

การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 225,076