กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy) โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และ HR องค์กรท่าน มีความเชื่อมั่นว่า "คนเก่ง   (Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งที่นำมาซึ่ง การเจริญเติบโต ก้าวหน้าขององค์กร การบริหารคนเก่ง ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และ ใช้ศักยภาพของคนเก่ง ต้องมีความแตกต่างจากการบริหารบุคลากรทั่วไป” ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการบริหารคนเก่ง ให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เขาอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร  และพัฒนาให้เขาให้เก่งยิ่งขึ้น แต่ก็อาจประสบกับปัญหาในการบริหาารคนเก่งหลายประการ อาทิเช่น

   • คัดเลือกผิดพลาดได้บุคลากรที่ “เก่งเทียม ไม่ใช่เก่งแท้”
   • มีคนเก่งแท้ แต่ “ไม่รู้จะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง” อย่างไร
   • “เสียของ หรือเสียโอกาส” ใช้คนเก่งไม่เป็น หรือใช้คุ้มค่ากับความสามารถที่มี
   • บริหารและจูงใจคนเก่งไม่เหมาะสม กลายเป็น “บั่นทอนขวัญกำลังใจ”
   • กลายเป็นโรงเรียนฝึกคนเก่ง ไม่รู้วิธีการรักษาคนเก่งให้ “อยู่กับองค์กรนาน ๆ”

สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรที่จะช่วยในการบริหารคนเก่งและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เรียนรู้แบบ "กระชับ เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้จริง" ให้เหมาะสมกับ Stlye การบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคนเก่งให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร (Value Added)

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

   1. สามารถอธิบายหลักการ ขั้นตอน กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy) ได้
   2. เสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของคนเก่งในการวางแผนบริหารคนเก่งได้
   3. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคนเก่งขององค์กร
   4. สามารถสร้างเครื่องมือการประเมินและคัดเลือกคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการแยกแยะคนเก่งแท้ ออกจากคนเก่งเทียมได้
   5. สามารถวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
   6. สามารถกำหนดแนวทางการรักษาคนเก่งให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ
   7. เสริมสร้างเทคนิคในการจูงใจและใช้ศักยภาพคนเก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   8. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปวางกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิผล 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารคนเก่ง (Talent Management Introduction)

 • การบริหารคนเก่ง (Talent Management : TM) คืออะไร ?
 • ทำไมองค์กรและผู้บริหารต้องบริหารคนเก่ง ?
 • “คนเก่ง” มีคุณลักษณะอย่างไร ?  

ส่วนที่ 2  :  กระบวนการบริหารคนเก่ง (Talent Management Process)

 • 4 ขั้นตอนหลักในการบริหาร Talent อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  3  :  7 กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy)

 • 7 กลยุทธ์ในการบริหาร Talent ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้

ส่วนที่  4  :  การวิเคราะห์หาความปรารถนาของคนเก่งที่แตกต่างจากบุคลากรทั่วไป

 • ความปรารถนาของ Talents
 • แนวทางการวิเคราะห์หาความปรารถนาให้โดนใจ Talent
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาความปรารถนาของ Talent องค์กรของเรา ? 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง (Talent Recruitment and Selection)

 • หลักการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร 2P3C Model 
 • แนวทางการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร (Performance and Competency Grid Analysis : PCGA)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านผลการปฏิบัติงาน (Key Performance or Key Result)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านศักยภาพหรือขีดความสามารถ (Potential or Competency)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent  

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง (Talents Training and Development Techniques) 

 • แนวทางการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา Talent
 • โครงการพัฒนา Talent ระยะยาว (Project Development => TRM)
 • การฝึกอบรม Talent แบบเร่งรัด (Fast Training => IDP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการพัฒนา Talent 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการอนุรักษ์คนเก่งให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ (Talents Retention Techniques)

 • 7 กลยุทธ์ในการบริหารและอนุรักษ์ Talent ให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ
 • กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Talent (Talent Performance Appraisal)
 • กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ Talent (Compensation & Benefits for Talent)
 • กลยุทธ์การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจ Talent ?
 • กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจ Talent ?
 • กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้โดนใจ Talent (Talent Engagement)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์การบริหารและอนุรักษ์ Talent 

ส่วนที่ 8 :  เทคนิคการจูงใจและใช้ศักยภาพคนเก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน 

 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจและบริหาร Talent ให้เหมาะสมกับ Career Path และ Succession Plan
 • การใช้ศักยภาพของ Talent ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation)
 • แนวทางการกำหนดขอบเขตหน้าที่งาน และมอบหมายงานให้ Talent ที่ชัดเจน (Job Description and Assignments)
 • แนวทางการติดตามงาน Talent อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงพนักงานอื่น (Mentor)
 • การเปิดโอกาสให้ Talent มีส่วนร่วมในการบริหาร (Participation Management)
 • แนวทางการชื่นชม Talent เชิงบวก (Positive Appreciation)                           

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับองค์กรยุคใหม่ : 

ที่ต้องบริหารคนเก่งๆ ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และใช้ศักยภาพของคนเก่ง ให้แตกต่างจากการบริหารบุคลากรทั่วไป

ผู้เข้ารับการอบรมควรเป็น เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้งานเป็นรูปธรรมหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นทันที
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 290,245