การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice) จำนวน 1-2 วัน

"ผู้บริหาร และ HR จะออกแบบ Career Path อย่างไรให้ตำแหน่งงาน  ไม่ตัน ตามผังโครงสร้างองค์กร ???"

พบกับลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้าง     แรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path: CP) ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง   

ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญขวัญกำลังใจในการทำงาน และส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรในตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) และเป็นการเพิ่ม  ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) อย่างยั่งยืน 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์       ในการทำงาน การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้าน HRD ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่าน เรียนรู้กระชับ เข้าใจง่าย   สามารถออกแบบ Career Path ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Career  Path
 2. เสริมสร้างทักษะและเทคนิคการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานมองเห็นโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
 3. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งงาน (Career Path Criteria) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร
 4. สามารถออกแบบประเมินผลคนดีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ Career Path Criteria ขององค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 5. สามารถวิเคราะห์ Competency ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับ Career Path Criteria ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 6. สามารถจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Career Path Criteria ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำ Career Path Procedure ในการ Implement ได้อย่างเป็นระบบ
 8. เสริมสร้างเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 9. เสริมสร้างเทคนิคการออกแบบประเมินผลตาม Career Path Criteria ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 10. เสริมสร้างเทคนิคการเชื่อมโยง Career Path กับระบบ HRD เช่น แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan : SP) เส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) การจัดทำ KPI 
 11. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดทำ Career  Path ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Introduction)

 • ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) กับ Career  Path
 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Career Path กับ Succession Plan
 • ความหมาย Career Path และประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กรด้วย Career Path
 • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัวเบื้องต้นในการจัดทำ Career Path
 • บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Path
 • 4 รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ส่วนที่  2 : แนวทางในการ Set up Career Path ภาคปฏิบัติ

 • แนวทางในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ
 • 5 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

 • ความเชื่อมโยงของรูปแบบของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กับผังโครงสร้างองค์กร 
 • การวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path Criteria สมัยใหม่ ด้วย KPI, Competency, ประสบการณ์การทำงาน และคนดีที่มีความเหมาะสม

 • การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path Criteria สมัยใหม่ ด้วย KPI, Competency, ประสบการณ์การทำงาน และคนดีที่มีความเหมาะสม
 • ตัวอย่าง Career Path Criteria ยุคใหม่ (หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน)
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path Criteria ขององค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์คนดีที่มีความเหมาะสม 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินคนดีที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ Career Path Criteria ขององค์กร

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการวิเคราะห์ Competency ให้เชื่อมโยงกับ Career Path Criteria ด้วย Training Road Map

 • การวิเคราะห์งานและ Competency จาก Job Description ให้เชื่อมโยงกับ Career Path Criteria
 • ตัวอย่างการวิเคราะห์งานและ Competency จาก Job Description
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานและ Competency ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับ Career Path Criteria 
 • การจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path Criteria 
 • ตัวอย่างการจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path Criteria
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Career Path Criteria 

ส่วนที่  6  :  การจัดทำ Career Path Procedure ในการ Implement ระบบ

 • 7 ขั้นตอนการดำเนินงานที่ควรจะกำหนดเป็น Career Path Procedure 

ส่วนที่  7  :  แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน (Interview and Selection for Promote)

 • การกำหนด KPI และแบบประเมิน KPI ในการเลื่อนตำแหน่ง พร้อมตัวอย่าง
 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (KPI) สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน
 • การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) พร้อมตัวอย่าง
 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกเกี่ยวกับความสามารถ (Competency) สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน
 • การประเมินความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง พร้อมตัวอย่าง
 • การสรุปคะแนนประเมินคุณสมบัติพนักงานที่เสนอขอแต่งตั้งรักษาการ พร้อมตัวอย่าง

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการเชื่อมโยง Career Path กับระบบ HRD

 • เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้เชื่อมโยงกับ Career Path
 • เทคนิคการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan : SP) ให้เชื่อมโยงกับ Career Path
 • เทคนิคการจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path
 • เทคนิคการจัดทำ KPI ให้เชื่อมโยงกับ Career Path 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

    จำนวน 1-2 วัน   

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การเล่า Case ประสบการณ์
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

    ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,192