ที่ปรึกษาระบบบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ทางสถาบันฯ รับเป็นที่ปรึกษาโครงการวางและพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path System) โดยการวิเคราะห์และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่งงาน ให้สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารงาน (Competency) ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และอายุงานในตำแหน่ง (Service Year) รวมทั้งความเหมาะสมของแต่ละองค์กร 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result) 

  1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Training Road Map และ Career Path System
  2. เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งงาน (Career Path Criteria) ด้วย Competency, KPI, ประสบการณ์/อายุงาน และความเหมาะสมของบริษัทฯ
  3. Training Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Competency) ของทุกฝ่ายงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Career Path Criteria
  4. ระบบ/คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง (Career Path Procedure)
  5. แบบประเมิน Competency , แบบประเมิน KPI, แบบประเมินความเหมาะสม และแบบประเมินประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ Career Path Model 

แนวทางการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ 

1)ประชุมปรึกษาและสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดทำ Career Path 
2)ศึกษาและวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กร, ผังโครงสร้างตำแหน่งงาน/สายการบังคับบัญชา 
3)ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ” (Career Path in Practice)
 
4)ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ปัญหาเกี่ยวกับโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5)สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเตรียมจัดทำ Career Path 
6)จัดทำ Career Path Model และหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง 
7)วิเคราะห์งานจาก Job Description เพื่อหาและกำหนดระดับ Key Managerial Competency และ Key Functional Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน 
8)ทบทวน Training Road Map ตามสายงานให้สอดคล้องกับ Career Path Model เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
9)จัดทำ Career Path Procedure 
 

โดยใช้แนวทางการดำเนินงานโครงการแบบที่ปรึกษาและ Coaching ให้ HR และผู้บริหารสามารถจัดทำ และพัฒนาระบบเองได้ ไม่ใช่ได้แค่ Paper Work 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-9881304 อ.ต้น ธนุเดช ธานี 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,539