ที่ปรึกษาระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ไม่ใช่สัญญาที่องค์กรจะเลื่อนระดับพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) แต่เป็นกระบวนการวางแผน เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับสูง/ระดับผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตำแหน่งเดิมและรองรับตำแหน่งที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการจัดทำ Succession Plan 
  2. ตำแหน่งงานหลักของธุรกิจ (Key Position) จาก 6 เกณฑ์มาตรฐาน
  3. เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Successor ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
  4. เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร (Career Path Criteria) ที่่ชัดเจน
  5. Training & Development Road Map ในการพัฒนา Successor ตามตำแหน่งงานหลักของธุรกิจ 
  6. Competency Gap ของ Successor แต่ะคน
  7. รายชื่อ Successor ตามตำแหน่งงานหลัก ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
  8. Succession Plan ของ Successor รายบุคคล แนวทางการพัฒนา และติดตามประเมิน Competency หลังการพัฒนา
  9. คู่มือระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Procedure) และแบบฟอร์มประเมินผลที่เกี่ยวข้อง

สถาบันฯ ให้บริการในการวางและพัฒนาระบบ Succession Plan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-002-2584  

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 290,242