กลุ่มหลักสูตร Train The Trainer

พัฒนาวิทยากร ด้วยวิทยากรมืออาชีพ จากประสบการณ์บรรยายทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรสาธารณประโยชน์ 

Visitors: 129,122