วิทยากรเงินล้าน (Train The Professional Trainer) : 12 เมษายน 2567

ตามล่าหาตัว คนที่ต้องการเป็นวิทยากรเงินล้านของแทร่ หรือเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่

ท่านที่พบอุปสรรค "เคยอบรมหลักสูตร Train The Trainer มาแล้ว เวลาไปก็บรรยายสนุก แต่โดนผู้เข้าอบรมสอยทุกที งานก็ไม่ค่อยมี แถมไม่ได้เป็นวิทยากรมืออาชีพสักที" ขอเชิญมาร่วมกันหา...เส้นทางสู่ความสำเร็จ

วิทยากรมืออาชีพไม่ใช่ใครจะเป็นกันได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสำหรับ “ผู้ที่มีฝัน มุ่งมั่น หมั่นสร้างสมประสบการณ์ และเรียนรู้ช่องทางสู่ความสำเร็จ”

 • ออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • บรรยายและยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง ไม่ Copy หลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม ของวิทยากรท่านอื่น หรืออ่านหนังสือมาสอน
 • วัดผลการอบรมเชิงพฤติกรรมหลังการอบรมเป็นรูปธรรม หรือให้ข้อแนะนำการติดตามผลการอบรมที่วัดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมได้ชัดเจน

หลักสูตรที่ถ่ายทอดวิธีการ เทคนิค และประสบการณ์ จากการบรรยายมากกว่า 200 วันต่อปีตลอดระยะเวลา 10 ปี จากการบรรยายองค์กรธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษากว่า 500 องค์กร   ผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพเงินล้านห้ามพลาด หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านเสริมสร้างเทคนิคในการเป็นวิทยากรเงินล้าน 

ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำ Notebook มาออกแบบหลักสูตรประกอบการบรรยายจริง

 

สุดคุ้มอบรมแล้ว ไม่ทอดทิ้ง ปั้นจนคุณได้เป็นวิทยากรจริง 

 1. ลงสนามติดตามอาจารย์ในการบรรยายจริง 1-2 ครั้ง หลังจากการอบรม
 2. ลงสนามฝึกประสบการณ์ร่วมบรรยายร่วมกับอาจารย์ 1-2 ครั้ง หลังจากการอบรม
 3. โค้ชชิ่งออนไลน์ 4-6 ครั้ง หลังจากการอบรม

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนรู้ : 

 1. สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการออกแบบสื่อฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมจดจำและเข้าใจได้ง่าย
 3. สามารถบรรยายและยกตัวอย่าง พร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถวัดผลการอบรมเชิงพฤติกรรมหลังการอบรมเป็นรูปธรรม หรือให้ข้อแนะนำการติดตามผลการอบรมที่วัดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมได้ชัดเจน
 5. สามารถติดตามดูการบรรยาย In-house Training ของ อ.ต้น ธนุเดช ธานี ได้ฟรี 1-2 ครั้ง
 6. ได้รับการคำแนะนำปรึกษาในการฝึกเป็นวิทยากรมืออาชีพเงินล้านฟรี 1 ปี
 7. ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมวิทยากรของสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

Module 1 : ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพยุคใหม่

 • ความแตกต่างระหว่าง “วิทยากรอาชีพ” VS วิทยากรมืออาชีพ”
 • จรรยาบรรณที่วิทยากรมืออาชีพต้องมี
 • ถ้าจะเป็นวิทยากรมืออาชีพ...ควรจะพัฒนาคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมที่วิทยากรต้องเรียนรู้

Module  2  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมขั้นเทพแบบ 3 Know (Course Outline Design)

 • หลักการออกแบบหลักสูตรให้ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่องค์กรเอกชนใช้
 • วิธีกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมอย่างไร ให้ติดตามและประเมินผลการอบรมได้และผู้บริหารองค์กรชั้นนำต้องการ ?
 • วิธีการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมจากความสามารถและประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า
 • “ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน”กับดักหลักสูตร ที่วิทยากรอาชีพตกม้าตก
 • วิธีการออกแบบ Workshop และกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง Case Study ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร และความต้องการของลูกค้า
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know จากความสามารถที่โดดเด่นและประสบการณ์ตรงของตนเอง และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ

Module  3 :  แนวทางการออกแบบสื่อฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมจดจำและเข้าใจได้ง่าย

 • แนวทางการออกแบบสื่อการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมจดจำและเข้าใจได้ง่ายๆ ด้วย Model จาก PowerPoint
 • แนวทางการพัฒนาแบบฟอร์ม หรือตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

Module 4 : เทคนิคการบรรยายให้โดนใจผู้จัด และมัดใจผู้เข้าอบรม

 • Workshop 2 : Tacit knowledge แชร์ -> โชว์ -> ใช้ บรรยายอย่างไรโดนใจผู้จัด มัดใจผู้เข้าอบรม
 • แนวทางการบรรยายให้ผู้เข้าอบรมเกิดความสนใจเรียนรู้
 • “ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน” กับดักการพูด พูดเก่ง พูดสนุก แต่ทำไม ไม่โดนใจลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม
 • เทคนิคการใช้เกมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้
 • การวิเคราะห์และตอบคำถาม
 • Role Play : ฝึกบรรยายจากจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการประเมิน/วัดผลการอบรมเชิงพฤติกรรมหลังการอบรมเป็นรูปธรรม

Module  5  :  ถอดรหัสลับในการก้าวสู่วิทยากรเงินล้าน

 • Case Study : ข้อควรระวังในเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

 1. วิทยากร ที่ต้องการเป็นวิทยากรเงินล้าน
 2. วิทยากร ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่  
 3. ผู้ที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพ เป็นวิทยากรมืออาชีพ
 4. ผู้ที่ต้องเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร
 5. HRD ทุกระดับ 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • Role Play ฝึกบรรยายการเป็นวิทยากร เพื่อผลสัมฤทธิ์เชิงทักษะและการนำไปใช้จริง
 • ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
 • Case Study : ข้อควรระวังในเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

โอกาสสำหรับที่ต้องการเป็นวิทยากรเงินล้าน :  

วันที่  12  เมษายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

สถานที่อบรม :

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS พร้อมพงษ์) 

โปรโมชั่นพิเศษ :  

โปรพิเศษ 1 !!  เพียง 4,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

                       ราคาปกติ 5,500 บาท/ท่าน 

โปรพิเศษ 2 !!  มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 4,500 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838 

E-mail : peopledevelop@outlook.com   

Visitors: 279,457