กลุ่มหลักสูตร การสอนงาน การโค้ชชิ่ง วิทยากรฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร และพี่เลี้ยง (Skills Matrix, OJT, Coaching, Trainer, Course Design and Mentoring)

พบกับหลักสูตรที่จะช่วยท่านแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืน    

  1. ความรู้ในเรื่องงานสูญหายไปกับการเกษียณอายุ/ลาออก
  2. พนักงานทำงานผิดพลาดบ่อย เกิดปัญหาซ้ำซากในเรื่องเดิมๆ
  3. ขาดแคลนวิทยากรภายใน
  4. วิทยากรภายนอกไม่รู้ปัญหาหน้างานเหมือนบุคลากรภายในองค์กร
  5. วิทยากรภายในการขาดทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดการเรียนรู้
  6. วิทยากรภายในไม่รู้หลักในการวางแผน การเตรียมการสอน  อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ  
  7. วิทยากรภายในขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม
  8. วิทยากรภายในขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
  9. ไม่รู้จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างไรให้เป็นวิทยากรภายในดี

 

Visitors: 290,245