กลุ่มหลักสูตร การสร้างความผูกพันต่อองค์กร, การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง (Employee Engagement, Teamwork and Conflict Management)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

 1. ระบบการบริหารความสุขและความผูกพัน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Engagement Module 1)
 2. กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ (Engagement Module 2)
 3. การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Engagement Module 3)
 4. Engagement Onboarding Program (Engagement Module 4)
 5. 10 เทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่ (Engagement Module 5)
 6. การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งในการทำงาน
 7. การทำงานเป็นทีม เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน
 8. การทำงานเป็นทีมเชิงรุก เพื่อความสำเร็จองค์กร
 9. การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ
 10. การทำงานเป็นทีมเชิงรุก เพื่อความสำเร็จองค์กร  
 11. การเสริมสร้างภาวะผู้นำ กับการทำงานเป็นทีมงาน 

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 091-7387838, 095-8535513

Visitors: 278,609