กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาองค์กร การปรับปรุงงาน Kaizen และ 5ส (Organization Development and Work Improvement)

หลักสูตรที่เราให้บริการด้าน Organization Development and Productivity ได้แก่

1. การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Change Management & Organization Development for Competitive Advantage)

2. เทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Work Improvement Techniques for Success)

3. Clean Technology เทคโนโลยีสะอาด เพื่อการบริหารอย่างยั่งยืน

4. 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และเทคนิคการทำมาตรฐาน 5 ส

Visitors: 138,286