กลุ่มหลักสูตร จิตสำนึกองค์กร การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Awareness, Ownership & Culture)

ากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยบุคลากรที่เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ และการที่จะขับเคลื่อนคนได้ต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังจิตจิตสำนึกความรักต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และจิตสำนึกการเป็นเจ้าของงาน” ที่เป็นภาคปฏิบัติที่วัดผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม แล้วล่ะก็... โทรมาปรึกษากับทีมงานของเราสิคะ

Visitors: 138,086