กลุ่มหลักสูตร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร จิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และการพัฒนาตนเอง (Core Value and Culture, Business Ownership & Self Development)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร 
  2. การสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานอย่างยั่งยืน 
  3. พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืนด้วย Engagement and Sense of Business Ownership
  4. พัฒนาความรักและภักดีต่อองค์กรอย่างไรให้ได้ผล 
  5. การสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยความรักและส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร 
  6. จิตสำนึกและบทบาทของ Job Ownership
  7. พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ด้วยความคิดเชิงบวกและการบริหารอารมณ์

ตามปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop" 

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 285,528