เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Effective Communication and Coordination Techniques) โดย อาจารย์ ธนุดช ธานี

ความสูญเปล่าหนึ่งในองค์กรคือ “การสื่อสาร” อันเป็นต้นตอของปัญหาหรือความสูญเปล่าอื่นๆอีกหลายประการในการทำงาน  การจะบริหารงานให้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่องค์กร (Corporate KPIs) กำหนดไว้นั้น ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรต้องมีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานไป  สู่เป้าหมายของในการทำงานของตนเอง หรือฝ่ายงานที่กำหนดไว้ (Department KPIs) องค์กรสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นความสำคัญและจำเป็นอันดับต้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้   ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ของการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การสื่อสารและการประสานงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ(Competency) เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. เสริมสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสื่อสารและประสานงาน
 3. สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
 4. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน และการทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

 • การสื่อสารคืออะไร ?
 • 6 ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร
 • ระบบของการสื่อสาร (Communication framework)
 • 5 องค์ประกอบของการประสานงาน
 • Old Communication Management VS Modern Communication Management
 • การสื่อสารในองค์กรของคน 3 Generation (B-X-Y)
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Channel of Communication)
 • Learning by Activity 1 : Face book ข่าวลือๆๆๆ 

ส่วนที่  2  :  บรรยากาศการสื่อสารและประสานงานดีๆ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา

 • Learning by Activity 2 : บรรยากาศการสื่อสารภายในแบบ Farm Today
 • หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล
 • บรรยากาศการสื่อสารดีๆ ที่สร้างได้
 • 11 วิธีในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารดีๆ ด้วยตนเอง
 • Workshop 1 : ท่านจะนำ 11 วิธีในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารดีๆ ไปใช้อย่างไร 

ส่วนที่ 3  :  การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร

 • Workshop 2 : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นอย่างไรดีหนอ ?
 • Do and Don’t ในการสื่อสารและการประสานงาน
 • แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร
 • Workshop 3 : การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารและการประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

ส่วนที่ 4  :   รู้เขา รู้เรา รู้องค์กร พื้นฐานของการพัฒนาการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • “รู้เขา รู้เรา รู้องค์กร” พื้นฐานของการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • Learning by Activity 3 : ท่านรู้จักตนเองจริงแล้วหรือ ?
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • 6 เทคนิคในการทำให้ผู้อื่นชื่นชอบ 

ส่วนที่ 5  :  7 หัวใจหลักในการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

 • Cs หัวใจหลักในการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ตัวอย่าง 11 วิธีการ/ช่องทางการสื่อสารในองค์กร
 • กลยุทธ์การสื่อสารแบบ ABCDEFG เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • Workshop 4 : การจัดทำบันทึกด้วยหลัก 7Cs และ ABCDEFG 

ส่วนที่ 6  :  การจัดทำแผนสื่อสารในหน่วยงาน

 • แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารภายในองค์กร
 • Workshop 5 : การจัดทำแผนงานสื่อสารในหน่วยงาน 

ส่วนที่ 7  :  การสื่อสารแบบ Cross Functional Alignment

 • คำที่พูดยาก แต่สำคัญต่อความสุข และความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
 • เทคนิคในการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • Workshop 6 : ฝึกปฏิบัติการสื่อสารแบบ Cross Functional Alignment ในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงาน

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร  

ระยะเวลาในการเรียนรู้

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

วิธีการในการเรียนรู้

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 225,079