เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้งานได้ผลคนก็ได้ใจ (Effective Communication and Coordination Techniques) โดย อาจารย์ ธนุดช ธานี

"อย่า" ปักหมุดผิดคิดว่าการสื่อสารและประสานงานเป็นแค่ Soft Skill 

แต่การสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และบุคลากรในองค์กรทุกคน ต้องใช้ทั้ง "ศาสตร์และศิลป์" ทั้ง "Soft Skill และ Hard Skill" ที่สร้างบรรยากาศการสื่อสาร ประสาน โน้มน้าว และเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการ “วิเคราะห์ผู้อื่นออก บอกผู้อื่นได้ ประสานและใช้ผู้อื่นเป็น” ให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (KPIs/OKRs) ที่กำหนดไว้

การสื่อสารและประสานงานเป็นความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency/Leadership Competency) ที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน ผู้บังบัญชา ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่องค์กรอาจประสบกับปัญหาในการสื่อสาร อาทิเช่น

 • ขาดหลักการสื่อสารที่ดีในการสื่อสาร
 • รู้และเข้าใจหลักสื่อสารที่ดีในการสื่อสาร แต่เวลาสื่อสารทีมงาน หรือผู้อื่นเข้าใจไม่ตรงกัน
 • ขาดหลักการในการวิเคราะห์คน และสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของคน (DISC Personality) แต่ละประเภท และคนแต่ละพฤติกรรมการทำงาน (STAR -NATO – NGO - DEAD WOOD)
 • ขาดทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบ Positive Communication ให้ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือในการทำงาน
 • ขาดเทคนิคการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการสื่อสารด้วยการประชุม ให้เหมาะกับ “สถานการณ์ และสารที่จะสื่อ”
 • เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวอย่างมีประสิทธิผล
 • กลยุทธการสื่อสารประสานงาน และเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาการทำงานระหว่างหน่วยงานให้งานบรรลุเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลัก แนวคิด วิธีการ และเทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน การประชุม การโน้มน้าวใจ การแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่จะช่วยให้บุคลากรของท่านเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้งานได้ผลคนก็ได้ใจให้การดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และส่งต่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบาย หลักการ ขั้นตอน เทคนิค และวิธีการ ในการสื่อสารให้งานได้ผลคนได้ใจ และ ประสานงานให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน ยอมรับ และปฏิบัติตามได้
 2. สามารถวิเคราะห์บุคลิกลักษณะและสไตล์การทำงานของผู้อื่น(DISC) และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ในการเตรียมการสื่อสารประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเข้าถึงผู้อื่นด้วยการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นให้การสื่อสารประสานงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 4. สามารถพัฒนาการสื่อสารและประสานงานให้เหมาะสมการทำงานกับบุคลิกลักษณะและสไตล์การทำงานของคนแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ด้วยการประชุม ให้เหมาะกับสถานการณ์และสารที่จะสื่อ และบริหารการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
 7. เสริมสร้างและพัฒนากลยุทธการสื่อสารประสานงาน และเจรจาต่อรอง ให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นให้มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการยอมรับ และประสานงานได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการอบรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  สื่อสารอย่างไรให้งานได้ผลคนได้ใจ (Effective Communication)

 • หลักการการสื่อสารขั้นเทพ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”ที่ทำให้งานได้ผลคนได้ใจ
 • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Channel of Communication)
 • ขั้นตอนสำคัญของการสื่อสาร (Communication Process) ให้งานสำเร็จดังใจหวัง
 • 5 แนวทางปฏิบัติในการสื่อ “สาร” ให้เข้าใจตรงกัน

ส่วนที่  2  :  ประสานงานอย่างไรให้ผู้อื่น “เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตาม” (Effective Coordination)

 • 5 องค์ประกอบของการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสร้างเครือข่ายการประสานงานภายในองค์กร
 • แนวทางและวิธีการสื่อสารประสานงานกับผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางและวิธีการการสื่อสารประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางและวิธีการการสื่อสารประสานงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  3  : เทคนิค “การเข้าใจผู้อื่น” ก่อนการสื่อสารประสานงาน ด้วยการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ (DISC Personality Analysis)

 • การให้คุณค่าในความแตกต่างของคน (Value the Difference) เคล็ดของการสื่อสารที่ทรงอานุภาพ
 • แนวทางการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคน เพื่อมองคนให้ออก บอกคนให้ได้ และใช้คนเป็น ด้วยDISC Personality Analysis
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคน
 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ และสไตล์การทำงานของตนเองและผู้อื่น

ส่วนที่  4  : เทคนิค “การเข้าถึงผู้อื่น” ด้วยการยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

 • สื่อสารแบบ Positive Communication ให้ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือในการทำงาน
 • 11 วิธีการสร้างบรรยากาศการสื่อสารดีๆ ด้วยตนเอง
 • 5 คำพูดที่ทรงพลังในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ส่วนที่  5  : เทคนิค “การพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน” ในการทำงานกับคนแต่ละประเภท(Communication & Coordination Development Techniques)

 • “ฟัง-คิด-สื่อสาร-บันทึก”หัวใจสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารการทำงานให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะคนทั้ง 4 ประเภท (DISC)
 • เทคนิคการสื่อสารการทำงานให้เหมาะสมกับคนทั้ง 4 พฤติกรรมการทำงาน (STAR -NATO – NGO - DEAD WOOD)
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์มวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการสื่อสารประสานงานกับผู้อื่น
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสื่อสารประสานงานให้หมาะสมกับบุคลิกลักษณะ และสไตล์การทำงาน

ส่วนที่  6 :  เทคนิคการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการสื่อสารด้วยการประชุม ให้เหมาะกับ “สถานการณ์ และสารที่จะสื่อ” (Effective Meeting Management)

 • แนวทางที่ 1 การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ด้วยการประชุมให้ความรู้หรือข้อเท็จจริง
 • แนวทางที่ 2 การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ด้วยการประชุมโน้มน้าวใจ
 • แนวทางที่ 3 การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ด้วยการประชุมแก้ไขปัญาและตัดสินใจ
 • แนวทางที่ 4 การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ด้วยการประชุมแนะนำและชี้แนะเรื่องต่างๆ
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มการวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการประชุมให้เหมาะสมกับประเด็นและสถานการณ์ที่จะสื่อสาร
 • บริหารการประชุมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเราต้อง Lead การประชุม (Meeting Management)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสื่อสารด้วยการประชุมให้เหมาะกับสถานการณ์และสารที่จะสื่อ

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวอย่างมีประสิทธิผล (Effective Influencing Communication Techniques)

 • หลักการสื่อสารโน้มน้าวผู้อื่น
 • 5 เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวอย่างมีประสิทธิผล
 • แนวทางการสื่อสารโน้มน้าวแบบเปิดใจ

ส่วนที่  8 :  กลยุทธการสื่อสารประสานงาน และเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาการทำงานระหว่างหน่วยงานให้งานบรรลุเป้าหมาย

 • กลยุทธในการสื่อสารประสานงานให้งานมีประสิทธิผล
 • เคล็ด (ไม่) ลับการสื่อสาร สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพที่ทีมงานคาดหวัง
 • หลักการเจรจาต่อรองในการสื่อสารประสานงานในองค์กร
 • กลยุทธ์การสื่อสารเจรจาต่อรองในการทำงานระหว่างหน่วยงาน
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์ม MOU ในการเจรจาต่อรองแก้ไขปัญหาการทำงานระหว่างหน่วยงาน

ระยะเวลาในการเรียนรู้

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

วิธีการในการเรียนรู้

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 290,249