กลุ่มหลักสูตร การสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนอ (Communication, Coordination and Presentation)

หนึ่งความสูญเปล่าในองค์กรคือ “การสื่อสาร” อันเป็นต้นตอของปัญหาหรือความสูญเปล่าอื่นๆอีกหลายประการในการทำงาน  การจะบริหารงานให้ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่องค์กร (Corporate KPIs) กำหนดไว้นั้น ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายของในการทำงานของตนเอง หรือฝ่ายงานที่กำหนดไว้ (Department KPIs)  องค์กรสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นความสำคัญและจำเป็นอันดับต้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ท่านจะปล่อยให้ปัญหานี้คงอยู่และลุกลามในองค์กรหรือ ?

ลองโทรมาคุยกับเราสิค่ะ

Visitors: 138,285