กลุ่มหลักสูตร การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Productivity)

สถาบันฯ ขอนำเสนอทางเลือกใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

Visitors: 138,285