กลุ่มหลักสูตร Career Path, Succession Plan, Talent Management

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ขอฝากแนะนำกลุ่มหลักสูตรด้านการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาระบบการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและการดำเนินงานทางธุรกิจ

Visitors: 122,275