การสร้างแรงงานสัมพันธ์ให้กลายเป็นความผูกพันในองค์กร ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี People Develop Center

แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) กับ ความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) เกี่ยวข้องกันหรือ ???

วันนี้ผมได้กลับมาเยี่ยมเพื่อนๆ ในชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้อีกครั้งหนึ่ง กับการแชร์ประสบการณ์ตรง HR TREND ในหัวข้อ

"การสร้างแรงงานสัมพันธ์ให้กลายเป็นความผูกพันในองค์กร" ในนามของ PEOPLE DEVELOP CENTER

เทคนิคง่ายๆ ที่เราสามารถผูกหัวใจของพนักงานในองค์กร ให้มีความสุข ความผูกพัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร คือ

...."เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา"...พระราชดำรัสในหลวงของเรา ที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ HR สามารถน้อมนำมาเป็นหัวใจในการทำงานกับคนครับ


ธนุเดช ธานี
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

"People Develop Business Develop"
Visitors: 279,459