ที่ปรึกษาระบบบริหารความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ราภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการสร้างความผูกพันในองค์กร ที่ไม่เหมือนใคร เปลี่ยนจาก Employee survey แบบเดิมๆที่ไม่ตอบโจทย์ความผูกพันของพนักงานมาเป็น Visual awakening dialog ที่สามารถวิเคราะห์หาปัจจัยสร้างความผูกพันเฉพาะในองค์กรของท่านโดยใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร ทั้งด้านจิตใจ และด้านระบบบริหารจัดการ

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)    

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างระบบบริหารความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
 2. ปัจจัยสร้างความผูกพันขององค์กรตนเอง
 3. ปัจจัยผลักดันบุคลากรขององค์กรตนเอง
 4. แผนงานสร้างความสุขผูกพันต่อองค์กรแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” 
 5. แผนงานการสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 6. การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กรแบบ "สุข-สร้าง-ได้"
 7. แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรด้วย HRM & HRD System  

จุดเริ่มต้นของความผูกพันต่อองค์ร...ด้วยการผูกหัวใจของพนักงานใจไว้ด้วยใจของพนักงานด้วยกัน...แล้วสร้างความผูกพัน ด้วยการให้พนักงานทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบ โดยเรื่องๆนั้นต้องไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนองค์กร ...ก่อนที่จะเริ่มสร้างความผูกพัน ต้องทำให้พนักงานรักกันก่อน

 

แนวปฏิบัติในการสร้างความผูกพันข้างต้นสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงภายในองค์กรของท่านได้ภายใน 6 เดือน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดผิดลองถูก 

 

โครงการนี้มีขอบเขตงานดังต่อไปนี้ 

 1. ประชุมปรึกษากับฝ่ายบริหารในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการ
 2. วินิจฉัยองค์กร เรื่องระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นความผูกพันในองค์กร
 3. ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่อง "ระบบการสร้างความผูกพันในองค์กร" (Employee Engagement Management System)
 4. Coaching และ ติดตามงาน การจัดทำ Employee Engagement Plan  แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ผสานกับ 5 เครื่องมือการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 5. Coaching และ ติดตามงาน การจัดทำแผนงานการสื่อสารขององค์กรและของฝ่ายงานให้พนักงานในฝ่ายงานรับทราบ เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ
 6. ประชุมติดตามและทวนสอบการจัดทำ Employee Engagement Plan และแผนงานการสื่อสารองค์กร รวมทั้งแผนงานการสื่อสารของฝ่ายงาน
 7. Coaching และ ติดตามงาน การเตรียมจัด Employee Engagement Day
 8. สัมมนาเรื่อง "การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building) เพื่อสร้างผู้นำในการจัดทำ Engagement Activity
 9. Coaching และ ติดตามงาน การดำเนินทำกิจกรรมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร (บริหารกิจกรรมแบบพนักงานมีส่วนร่วม) ด้วย HP8 / CSR จากข้อมูล Engagement Visual Awakening & Exploration ขององค์กร
 10. Coaching การทวนสอบระบบแรงงานสัมพันธ์ และการบำบัดทุกข์-บำรุงสุขพนักงาน และให้ข้อเสนอแนะ
 11. Coaching การพัฒนาระบบ HRM & HRD ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ Engagement (จากข้อมูล Engagement Visual Awakening & Exploration ขององค์กร) และให้ข้อเสนอแนะ
 12. Coaching และ ติดตามงานการนำระบบ Engagement Management  ไปใช้งานจริง
 13. ออกแบบเครื่องมือตรวจจับความสุขและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
 14. บรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,530