กลุ่มหลักสูตร การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Management System)

เราขอนำเสนอการให้บริการจัดฝึกอบรม In-house ด้าน Safety Management System ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน  ( Safety Mind  )

2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ( Job Safety Analysis )

3. การหยั่งรู้ระวังอันตราย  KYT ( Kiken Yochi Training)

4. การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-Based Safety : BBS

5. การประเมินความเสี่ยง" Risk Assessment "

Visitors: 138,090