อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน PEOPLE DEVELOP CENTER
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 31 ปี  ที่ได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์
 • วิทยากรด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรด้าน HRD กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • วุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Visitors: 201,440