อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ที่ได้รับเชิญจาก  3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ  ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 29 ปี     

 

ปัจจุบัน

* กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER 

* วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร จากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 29 ปี  ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง 

 * อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

 * อดีตอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (Institute of HR Professional Development : IHPD)

 * ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG) 

 

 ประวัติการศึกษา       

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • นักบวชเนกขัมมะ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

 

ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 29 ปี

* อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด

* อดีตผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุนย์องค์กรชั้นนำ อาทิเช่น บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด,  บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล,บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท  เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด

 

  ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา

 1. บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จำกัด  ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD
 2. Sithiphorn Associates Co.,Ltd.  ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map
 3. Applied DB Public Company Limited  ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency
 4. River Engineering Co., Ltd.  ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency
 5. K.C. Group ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency
 6. Techno Medical Public Company Limited  ปี 2561  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map
 7. บริษัท นิทชูโชจิ (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2560-2561  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency
 8. บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จำกัด  ปี 2560-2561  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path, Succession Plan, Individual Development Plan         
 9. บริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด  ปี 2560  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency        
 10. The Natural Beauty and Cosmatic (Thailand) Co.,Ltd.  ปี 2560  ที่ปรึกษาโครงการPerformance Appraisal based on KPI & Competency
 11. บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด  ปี 2560  ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD
 12. บริษัท เอส.วาย.เค แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด ปี 2560  ที่ปรึกษาระบบ HRD & Employee Engagement
 13. บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด  ปี 2559  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Performance Appraisal based on KPI & Competency
 14. กองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปี 2558  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Succession Plan
 15. กองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปี 2558  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Key Performance Indicators
 16. บริษัท นทลิน กรุ๊ป จำกัด  ปึ 2558  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR
 17. บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด  ปึ 2557-2558  ที่ปรึกษาระบบ Performance Management, Modern Job Description
 18. บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด  ปึ 2557-2558  ที่ปรึกษาระบบ HRD
 19. THAI DAIZO AEROSOL CO., LTD  ปึ 2557  ที่ปรึกษาโครงการ Managerial Development Program
 20. JTEKT (THAILAND) CO., LTD.  ปึ 2557  ที่ปรึกษาโครงการ Modern Job  Description for Training Road Map
 21. ENERGY REFORM CO., LTD.  ปี 2556  ที่ปรึกษาระบบ Employee Engagement

 

ประสบการณ์การบรรยาย

Ø สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

Ø สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดชลบุรี

Ø ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิรน์ซีบอร์ด

Ø ชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี

Ø ชมรมอุตสาหกรรมบางปู

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร

1) ระบบการสร้างความสุข และความผูกพันในองค์กร (Happy Employee Engagement Management System)

2) ระบบบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training & Development)

3) เทคนิคในการจัดทำ JD เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Job Description for Training Road Map)

4) การจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรด้วย Training Road Map

5) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

6) การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building)

7) การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Managerial Development and Pro Leadership Program)

 

หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ          

หมวดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD)

      1. เทคนิคการปฏิวัติผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Performance Revolution)

      2. การวัดและประเมินผลงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage)

      3. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ

      4. การติดตามผลงาน และกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Performance Monitoring and Providing Performance Feedback)

      5. เทคนิคในการจัดทำ Job Description  ฉบับบริหาร 3 มิติ (Super Modern JD)

      6. เทคนิคในการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (Easy Modern JD) 

      7. เทคนิคการจัดทำ Training Road Map (TRM) ขั้นเทพจาก JD, WI และ Procedure

      8. ยกเครื่องเรื่องการบริหารงานฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ (Training Management Improvement System)

      9. การนำระบบสมรรถนะและการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Fast Competency and Knowledge Management in Practice)

      10.  การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร (Change Management and Organization Development) 

      11.  เครื่องมือในการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับ HR มืออาชีพ (Organization Development by Management Tools)

      12.  เทคนิคการสัมภาษณ์งานเจาะลึกแบบเข้มข้น (Intensive Interview Technique)

      13.  กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Employee Relations Strategy  for Modern Manager)

      14.  HR กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (HR Value Added)

      15.  กลยุทธ์สำหรับ HR สมัยใหม่ (Modern HR Strategy)

      16.  เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR

      17.  Modern HR for Non HR

 หมวดการบริหารคน (People Management)

1. การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Happy Engagement Team Building)

2. เทคนิคการบริหารคน สำหรับสุดยอดหัวหน้างานสมัยใหม่ (Managing People Techniques for Modern Supervisor)

3. กลยุทธ์การแก้ปัญหาเรื่อง “คน” สำหรับหัวหน้างาน

4. จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจทีมงาน สำหรับหัวหน้างาน (Psychology and Motivation for Supervisor)

5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง และบริหารความขัดแย้ง สำหรับหัวหน้างาน

6. การทำงานเป็นทีม เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Cross Functional Team)

7. สุดยอดวิชาของผู้นำ และการสร้างทีมงาน ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำไม่มีสอน (The Success Leaders & Team Building)

หมวดการบริหารจัดการ (Management)

1. การกำหนดเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จของชีวิตและการทำงาน (Goals Setting for Your Success)

2. เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น (Superior Action Plan Techniques)

3. เทคนิคในการก้าวสู่ผู้นำแบบมืออาชีพ (Professional Leadership)

        4. เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน (Balanced Scorecard to Practices)

5. เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator to Practices)

6. แนวโน้มการจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Management Trends for Modern Executive)

7. การบริหารจัดการร่วมสมัย สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Management for Modern Manager)

8. เทคนิคการจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Managerial Techniques for Modern Manager)

9. หลัก 22 ประการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสมัยใหม่ (Effective Manager)

10.  การบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จ (Manage Time for Your Success)

11.  การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในอาชีพ (Self Development for Your Success)

12.  ทักษะการฝึกสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective OJT Skill)

13.  เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Techniques for Coordination) 

Visitors: 122,275