อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 33 ปี  ที่ได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย องค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษ
 • วิทยากรพิเศษ HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรพิเศษ HRD กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • วุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
ประสบการณ์ที่ปรึกษา

1) ISUZU MOTORS COMPANY (THAILAND) LIMITED

ปี 2565-2566 โครงการ Succession Plan & Training Road Map

2) OIZURU (Thailand) Co., Ltd.

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Modern Job Description based on KPI & Competency

3) OIZURU CHUGEN PACKAGING SYSTEM CO., LTD.

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Modern Job Description based on KPI & Competency

4) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  เครือสหพัฒน์

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

5) บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Succession Plan Management System

6) Matsumoto Kosan ( Thailand ) Co., Ltd.

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Training & Development Road Map and Career Path

7) Oizuru (Thailand) Co., Ltd.

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Training & Development Road Map and Career Path

8) OIZURU CHUGEN PACKAGING SYSTEM CO., LTD.

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Training & Development Road Map and Career Path

9) ATA Casting Technology Co., Ltd.

ปี 2565  ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD

10) PPP Green Complex Co., Ltd. (บริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด)

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Succesion Plan Management System

11)  AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

ปี 2565  ที่ปรึกษาโครงการ Individual Development Plan 

12)  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  เครือสหพัฒน์

ปี 2564-2565  ที่ปรึกษา Succession Plan Management System

13)  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 Phase1 ที่ปรึกษาโครงการ Training Road Map และการจัดทำหลักสูตรอบรม (โรงงาน)

ปี 2564 Phase 2 ที่ปรึกษาโครงการ Training Road Map และการจัดทำหลักสูตรอบรม (สำนักงานใหญ่)

14)  AGC Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

ปี 2564  ที่ปรึกษาโครงการ Training Road Map and Career Path

15)  Mega Lifesciences Pty. Ltd. (Thailand)  

ปี 2563-2564  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

16)  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ปี 2563  ที่ปรึกษาระบบ HRD : Training Road Map, IDP, Performance Appraisal, Career Path, Succession Plan, Talent Management

17)  บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จำกัด   

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาระบบ HRM และ Performance Appraisal based on KPI & Competency

18)  WANTHAI FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.

ปี 2562-2563  ที่ปรึกษาโครงการจัดทำ Competency ให้สอดคล้องกับ Company Goal และ Job Description

19)  Thai Polyacetal Co.,Ltd.                     

ปี 2562  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Training Road Map & Individual Development Plan        

20)  Thai Polycarbonate Co.,Ltd.                          

ปี 2562  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Training Road Map & Individual Development Plan        

21)  MEP Engineering-Plastics (Thailand) Co.,Ltd.

ปี 2562  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Training Road Map & Individual Development Plan        

22)  Sithiphorn Associates Co.,Ltd.            

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map

23)  Applied DB Public Company Limited              

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

24)  River Engineering Co., Ltd.                           

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

25)  GRANDLINE INNOVATION CO.,LTD.

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

26)  บริษัท เค.ซี. เกอร์เดอร์ จำกัด                                 

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

27)  บริษัท เค.ซี. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

28)  บริษัท เค.ซี. คอนกรีต จำกัด

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

29)  บริษัท เค.ซี.เรดีมิกซ์  จำกัด

ปี 2561-2562  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

30)  Techno Medical Public Company Limited        

ปี 2561 ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map

31)  Pan Medical Co., Ltd.

ปี 2561 ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map

32)  NITTSU SHOJI (THAILAND) COMPANY LIMITED      

ปี 2560-2561  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

33)  บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จำกัด                

ปี 2560-2561  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path, Succession Plan, Individual Development Plan        

34)  บริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด      

ปี 2560  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency       

35)  The Natural Beauty and Cosmetic (Thailand) Co.,Ltd.

ปี 2560  ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

36)  บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด                          

ปี 2560  ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD

37)  บริษัท เอส.วาย.เค แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

ปี 2560  ที่ปรึกษาระบบ HRD & Employee Engagement

38)  บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด                            

ปี 2559  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Performance Appraisal based on KPI & Competency

39)  กองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)        

ปี 2558  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Succession Plan

40)  กองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)        

ปี 2558  ที่ปรึกษาโครงการระบบ Key Performance Indicators

41)  บริษัท นทลิน กรุ๊ป จำกัด                              

ปึ 2558  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR

42)  บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด

ปึ 2557-2558  ที่ปรึกษาระบบ Performance Management, Modern Job Description

43)  บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด                              

ปึ 2557-2558  ที่ปรึกษาระบบ HRD

44)  THAIDAIZO AEROSOL CO., LTD                  

ปึ 2557  ที่ปรึกษาโครงการ Managerial Development Program

45)  JTEKT (THAILAND) CO., LTD.          

ปึ 2557  ที่ปรึกษาโครงการ Modern Job Description based on KPI & Competency

46)  ENERGY REFORM CO., LTD.             

ปี 2556  ที่ปรึกษาระบบ Employee Engagement

47)  Southeast Asian Packaging and Canning Co., Ltd. (Kingfisher Holdings Groups)

ปี 2556 ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD

ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 33 ปี

 • อดีตผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุนย์องค์กรชั้นนำ อาทิเช่น บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด, บริษัทในเครืออินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอล์ล,บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • รับโล่เกียรติยศองค์กรนำร่องส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน (CSR to AEC) จากรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
 • รับโล่และเกียรติบัตร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม

 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • อดีตอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (Institute of HR Professional Development : IHPD)
 • ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
 • อดีตรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี 2 สมัย
 • อดีตเจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคลสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • รองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปูปี 2554-2556
 • รองประธานชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)  ปี 2554-2555
 • คณะกรรมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจังหวัดสมุทรปราการปี 2554
 • อุปนายกฝ่ายอบรมสัมมนา สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
 • รองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาครปี 2550-2551
 • รองประธานฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรีปี 2551-2552
 • คณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีปี 2551
 • รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2547
Visitors: 279,170