อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 30 ปี  ที่ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • วิทยากรด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรด้าน HRD ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ที่ปรึกษา HRD องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษ MBA มหาวิทยาลัยภาครัฐ และ MPA มหาวิทยาลัยเอกชน
 • ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 

 

ประวัติการศึกษา       

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 30 ปี

* อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด

* อดีตผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุนย์องค์กรชั้นนำ อาทิเช่น บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด,  บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล,บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

  ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา 

 1. บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จำกัด ปี 2561-2563 

            ที่ปรึกษาระบบ Performance Appraisal based on KPI, Training Road Map, 

            Competency, Culture 

 1. Mega Lifesciences Pty. Ltd. (Thailand)  ปี 2563 

            ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency 

 1. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (เครืออายิโนะโมะโต๊ะ)  ปี 2562-2563 

            ที่ปรึกษาโครงการระบบ Competency & Training Road Map 

 1. Thai Polyacetal Company Limited  ปี 2562   

            ที่ปรึกษาโครงการระบบ Training Road Map & Individual Development Plan  

 1. Thai Polycarbonate Company Limited  ปี 2562      

            ที่ปรึกษาโครงการระบบ Training Road Map & Individual Development Plan 

 1. MEP Engineering-Plastics (Thailand) Co., Ltd.  ปี 2562      

           ที่ปรึกษาโครงการระบบ Training Road Map & Individual Development Plan  

 1. Sithiphorn Associates Company Limited  ปี 2561-2562     

            ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map

 1. Applied DB Public Company Limited  ปี 2561-2562  

            ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

 1. River Engineering Company Limited  ปี 2561-2562    

            ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

      10. K.C. Group  ปี 2561-2562        

            ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

      11. Techno Medical Public Company Limited  ปี 2561          

            ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path & Training Road Map

      12. บริษัท นิทชูโชจิ (ประเทศไทย) จำกัด  ปี 2560-2561      

            ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

      13. บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จำกัด  ปี 2560-2561     

           ที่ปรึกษาโครงการระบบ Career Path, Succession Plan, Individual Development Plan      

     14. บริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด  ปี 2560     

           ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency        

     15. The Natural Beauty and Cosmatic (Thailand) Co.,Ltd. ปี 2560  

           ที่ปรึกษาโครงการ Performance Appraisal based on KPI & Competency

     16. บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด  ปี 2560                 

           ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD  

     17. บริษัท เอส.วาย.เค แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด  ปี 2560       

           ที่ปรึกษาระบบ HRD & Employee Engagement

     18. บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด  ปี 2559      

           ที่ปรึกษาโครงการระบบ Performance Appraisal based on KPI & Competency

     19. กองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปี 2558                  

           ที่ปรึกษาโครงการระบบ Succession Plan

    20. กองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปี 2558     

          ที่ปรึกษาโครงการระบบ Key Performance Indicators

    21. บริษัท นทลิน กรุ๊ป จำกัด  ปึ 2558  

          ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR

    23. บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด  ปึ 2557-2558  

          ที่ปรึกษาระบบ Performance Management, Modern Job Description

    24. บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด  ปึ 2557-2558        

          ที่ปรึกษาระบบ HRD  

    25. THAIDAIZO AEROSOL COMPANY LIMITED  ปึ 2557       

          ที่ปรึกษาโครงการ Managerial Development Program

    26. JTEKT (THAILAND) COMPANY LIMITED  ปึ 2557   

          ที่ปรึกษาโครงการ Modern Job Description based on KPI & Competency

    27. ENERGY REFORM CO., LTD.  ปี 2556           

          ที่ปรึกษาโครงการ Employee Engagement

 

ประสบการณ์การบรรยาย

Ø สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

Ø สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดชลบุรี

Ø ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี

Ø ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิรน์ซีบอร์ด

Ø ชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี

Ø ชมรมอุตสาหกรรมบางปู

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร  

1)    KPI / OKR & Performance Management System 

2)    การกำหนดเป้าหมาย, การจัดทำแผนกลยุทธ์, การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Goal Setting & Strategy Plan & Action Plan) 

3)    การวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan) 

4)    การบริหารความสามารถ, แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Management & Training Road Map & Individual Development Plan) 

5)    ระบบบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training & Development) 

6)    ระบบการสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Management System) 

7)    ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Performance Management) 

8)    การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (The Engagement Team Building) 

9)    การพัฒนาทักษะผู้บริหารและภาวะผู้นำมืออาชีพ  (Managerial and Professional Leadership Development Program) 

10)    จิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Business Ownership) 

11)    ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description base KPI & Competency) 

12)    การพัฒนาคนและการสื่อสาร (People Development & Communication)

 

ลุ่มหลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) 

 1. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน Version 4 บนพื้นฐานของ KPI และ Competency (Job Description Version 4 based on KPI and Competency)
 2. เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview and Selection Techniques)  
 3. เทคนิคการสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของ Competency อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Competency Based Interview Techniques)
 4. ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training  and Development Management  Improvement)
 5. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Training Road Map       
 6. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance (Individual Development Plan for Your Success)
 7. เครื่องมือในการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับ HR มืออาชีพ (Organization Development by Management Tools)
 8. ยกเครื่องเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นความผูกพันในองค์กรในยุค 4 Gen (Employee Relations upgrade to be Employee Engagement 4Gen)
 9. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ด้วยแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Corporate Engagement with Proactive Employee Relations)
 10. คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee)
 11. กลยุทธ์สำหรับ HR สมัยใหม่ (Modern HR Strategy)
 12. เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR 

 

กลุ่มหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management System) 

 1. เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายองค์กร (Strategy Performance Management System)
 2. การออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage)
 3. เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency (Modern Performance Appraisal Techniques base on KPI & Competency)
 4. เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques) 

 

กลุ่มหลักสูตรระบบบริหารขีดความสามารถ (Competency Management) 

 1. กลยุทธ์การสร้างและพัฒนา Competency สู่ความสำเร็จ (HROD base on Competency Management)
 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการด้วย Competency Matrix และ KM (Strategic Management with Competency Matrix and KM)
 3. การออกแบบระบบประเมินขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย Competency     

 

กลุ่มหลักสูตร OKR & KPI และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (OKR & KPI and Action Plan) 

 1. เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ (Easy Key Performance Indicator to Practices)
 2. การบริหารและกำหนดเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goals Setting for the Success)
 3. การคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Thinking and Strategic Planning)
 4. เทคนิคการจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือชั้น (Superior Action Plan Techniques for Middle Management)
 5. OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective OKR))
 6. เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Time Management Techniques and Planning for Success) 

 

กลุ่มหลักสูตร Career Path, Succession Plan, Talent Management 

 1. การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice)
 2. ปั้น Successor อย่างไร ให้ Success (Succession Plan)
 3. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)
 4. กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management Strategy)
 5. การบริหารและพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career Development and Management)
 6. การสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน (Interview and Selection for Promote) 

 

กลุ่มหลักสูตรทักษะผู้จัดการมืออาชีพ และการบริหารกลยุทธ์ (Professional Manager Skills & Strategic Management) 

 1. ทักษะผู้จัดการยุคใหม่ (Modern Manager Skills)
 2. เทคนิคการบริหารจัดการร่วมสมัย สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Modern Management Techniques for Modern Manager)
 3. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร (Modern leaders development program to step into the management)
 4. เทคนิคการบริหารสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ (Management Mind for Modernized Manager)
 5. การบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Strategic Management for The Modern Executives)
 6. การเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (Leadership and Management Skill for Modern Manager)
 7. ผู้จัดการมือใหม่ (New Manager)
 8. การจัดการองค์กรสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Organization Management for for Middle Management)
 9. การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Change Management & Organization Development) 

 

กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership Development & Supervisory Skills) 

 1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร (Modern Leaders Development) 3 วัน
 2. การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development)
 3. การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ (Developing Leadership)
 4. การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ (Step to Professional Leadership)
 5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)
 6. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Step to Strategic Leader)
 7. ภาวะผู้นำและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Leadership and Engagement Team)
 8. จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Psychology of Managing Task & People for Line Manager)
 9. ศิลปะการบังคับบัญชา สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (The Art of Command)
 10. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน อย่างไรให้ได้ผล
 11. หัวหน้างานเชิงบวก สไตล์การทำงานเชิงรุก (Positive supervisor Proactive style)
 12. จิตวิทยาการจูงใจ สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่ดี
 13. เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor)
 14. เทคนิคการสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective OJT Techniques)
 15. เทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Counseling Techniques for Modern Supervisor)
 16. เทคนิคการบริหารคน สำหรับสุดยอดหัวหน้างานสมัยใหม่ (Managing People Techniques for Modern Supervisor
 17. การบริหารทีมงานและความขัดแย้ง สำหรับหัวหน้างาน (Team and Conflict Management) 

 

กลุ่มกลุ่มหลักสูตร HR for Non HR และ People Development 

 1. เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR Tools & Tricks for Non HR)  
 1. ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR for Non HR)
 2. บริหารคนด้วย หัวใจ บริหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (How to manage people with mind to succeed)
 3. เทคนิคในการพัฒนาคนสำหรับผู้นำ เพื่อความสำเร็จขององค์กร (People Development Techniques for Success)
 4. ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ แบบเจ้านายชอบลูกน้องยอมรับ (Work Smart)
 5. การบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (People Management for Modern Leader)
 6. เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Effective Time Management for Your Success)
 7. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรภายในสมัยใหม่ (Step to Modern Internal Trainer)
 8. เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Effective Time Management for Your Success)
 9. การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในอาชีพ (Self Development for Your Success) 

 

กลุ่มหลักสูตร การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Employee Engagement and Teamwork) 

 1. การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Effective Engagement Team)
 2. ระบบการบริหารความสุขและความผูกพัน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Employee Engagement Management System for The Success)
 3. การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Engagement Team for Competitive Advantage)
 4. การทำงานเป็นทีมเชิงรุก เพื่อความสำเร็จองค์กร (Proactive Teamwork for Corporate Success)
 5. การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Work Development)
 6. การทำงานเป็นทีมเชิงรุก เพื่อความสำเร็จองค์กร (Proactive Teamwork for Corporate Success)
 7. การบริหารทีม เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Management)
 8. การเสริมสร้างภาวะผู้นำ กับการทำงานเป็นทีมงาน (The Success Leaders & Effective Engagement Team)  
 1. 10 เทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร สำหรับหัวหน้าสมัยใหม่ (Employee Engagement Techniques for Modern Superior)
 2. การทำงานเป็นทีมงาน เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Cross Functional Team)
 3. เทคนิคในการสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace and CSR) 

 

กลุ่มหลักสูตร จิตสำนึกองค์กร การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Awareness, Ownership & Culture) 

 1. พัฒนาธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืนด้วย Engagement and Sense of Business Ownership
 2. พัฒนาความรักและภักดีต่อองค์กรอย่างไรให้ได้ผล (Step to Integrity and Loyalty Development)
 3. การสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยความรักและส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Organization Awareness and Sense of Business Ownership)
 4. จิตสำนึกและบทบาทของ Job Ownership (Awareness and Role of Job Ownership)
 5. พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ด้วยความคิดเชิงบวกและการบริหารอารมณ์ (Positive Thinking and EQ for The Success)
 6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร (Corporate Culture)
 7. การสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานอย่างยั่งยืน (Core Value) 

 

กลุ่มหลักสูตร การสื่อสาร ประสานงาน (Communication and Coordination) 

 1. เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Effective Communication and Coordination Techniques)
 2. กลยุทธ์การสื่อสารและโน้มน้าว เพื่อความสำเร็จในการทำงาน สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานสมัยใหม่ (Communication Strategy for The Success)
 3. เทคนิคการสร้างเครือข่ายประสานงานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Coordination Network for Efficiency)
 4. สื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม อย่างไรให้ได้ผล 

 

กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาองค์กร การปรับปรุงงาน (Organization Development and Work Improvement) 

 1. การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Change Management & Organization Development for Competitive Advantage)
 2. เทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Work Improvement Techniques for Success)
 3. การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อความสุขและสำเร็จในการทำงาน
Visitors: 147,257