เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา รุ่น 2 (Psychological Interview Techniques) : 4 มิถุนายน 2567

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจ อยู่ที่บุคลากรที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ด่านแรกที่สำคัญในการคัดกรองพนักงานใหม่ คือ การสัมภาษณ์และ คัดเลือก เครื่องมือการสัมภาษณ์ที่หลายองค์กรใช้  ก็คือ การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาในการวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์งานว่า    “ผู้สมัครงานตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไร ? จะตอบสนองหรือมีวิธีรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานอย่างไร ? จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร ? มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัครหรือไม่ ? และเจาะลึกให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้สมัครงานไม่ได้พูดออกมา” ที่สำคัญไม่ตกหลุมพรางคำตอบเชิงจิตวิทยาที่ผู้สมัครใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์

หลักสูตรนี้สถาบันฯ ถอดรหัสประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า  30 ปี ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” พร้อมตัวอย่าง ที่จะช่วยให้บุคลากรองค์กรของท่านสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา และเทคนิคที่ต้องใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา รวมทั้งจิตวิทยาที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. สามารถออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI) และจัดทำ Interview Guideline ได้อย่างชัดจน เป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติใช้
 3. สามารถออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ (Situational Based Psychological Interview : SBPI) และจัดทำ Interview Guideline ได้อย่างชัดจน เป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติใช้
 4. เสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และเชิงสถานการณ์
 5. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคพิเศษ “DISC Interview, Competency's Result Analysis, 3 Know Techniques, Storytelling Analysis, Deep Listening และจับโป๊ะโกหก” ที่ช่วยให้การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 6. เสริมสร้างทักษะการคัดเลือกบุคลากรด้วยหลักจิตวิทยาให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร
 7. เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์คำตอบเชิงจิตวิทยาที่ผู้สมัครใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์ให้ตกหลุมพรางได้หนังไม่ตรงปก

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่เชิงจิตวิทยา

 • การสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยาคืออะไร ?
 • จำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา ?
 • ไม่ได้จบจิตวิทยามา แล้วจะสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาได้อย่างไร ?
 • ประเภทของคำถามเชิงจิตวิทยาที่ใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • หลักจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  2  :  กระบวนการสัมภาษณ์ที่ส่งเสริมการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • กระบวนการสัมภาษณ์ที่ส่งเสริมการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา
 • จิตวิทยาใช้เฉพาะขั้นตอนการสัมภาษณ์เท่านั้นหรือ ?

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ทรงพลัง ด้วยคำถามจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI)

 • ความสัมพันธ์ของการสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI)กับการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ (Competency Based Interview : CBI)
 • ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรมที่องค์กรยุคใหม่นิยมใช้
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และจัดทำ Interview Guideline ของบริษัท

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ทรงพลัง ด้วยคำถามจิตวิทยาเชิงสถานการณ์ (Situational Based Psychological Interview: SBPI)

 • การสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ (Situational Based Psychological Interview : SBPI) ด้วย ST-A-R Techniques”
 • ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ที่องค์กรยุคใหม่นิยมใช้
 • Workshop 2 :ฝึกปฏิบัติออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ และจัดทำ Interview Guideline ของบริษัท

ส่วนที่  5  :  6 เทคนิคพิเศษที่ใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เทคนิคที่ 1 การตั้งถามในการวิเคราะห์ “ตัวตนของผู้สมัครงาน” ด้วย DISC Interview”
 • ตัวอย่างคำถามในการวิเคราะห์ตัวตนผู้สมัครงาน ด้วย DISC โดยไม่ต้องทำTest
 • เทคนิคที่ 2 การตั้งถามในการวิเคราะห์เจาะลึกและสืบค้น “ระดับขีดความสามารที่แท้จริง” ของผู้สมัครงาน ด้วย Competency's Result Analysis”
 • เทคนิคที่ 3 การตั้งถามในการวิเคราะห์เจาะลึกและต่อเนื่องว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ “ตอบหลักการ หรือภาพรวม” แบบ Series ด้วย 3 Know Techniques”
 • เทคนิคที่ 4 การตั้งถามในการวิเคราะห์เจาะลึกการเล่าเรื่องว่า คำตอบนั้น ๆ เป็น “ตัวจริง หรือตัวลวงของผู้สมัคร”   ด้วย “Storytelling Analysis”
 • เทคนิคที่ 5 การฟัง “ให้ได้ยินถึงคำพูดในใจที่ผู้สมัครไม่ได้ตอบออกมา” ด้วย “การฟังเชิงลึก (Deep Listening)”
 • เทคนิคที่ 6 การวิเคราะห์ “จับเท็จหรือจับโป๊ะโกหก” ผู้สมัครงานว่า “สร้างเรื่อง หรือพูดเกินจริง”

ส่วนที่  6  :  การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร ด้วยหลักจิตวิทยา

 • การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร ด้วยหลักจิตวิทยา
 • การวิเคราะห์และประเมินผู้สมัครงานว่ามีมุมมองแบบ Growth Mindset หรือ Fixed Mindset
 • การคัดเลือกบุคลากรที่มี DNA ตรงกับที่องค์กรคาดหวัง

ส่วนที่  7  :  จะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ตกหลุมพรางคำตอบเชิงจิตวิทยา ที่ใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์ ?

 • จะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ตกหลุมพรางคำตอบเชิงจิตวิทยา ที่ใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์ ?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบและวิธีการสัมมนา :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่น  2  วันที่  4  มิถุนายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

สถานที่สัมมนา :

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 สถานีพร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม :

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   
 • กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,459