การสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Core Value for Sustainable Practice) : 4 กันยายน 2567

ค่านิยมองค์กร (Core Values) เป็นแนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ และ ความต้องการของบุคลากรในองค์กร ซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าควรแก่การนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เป็นกรอบของการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขขององค์กรและตนเอง และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สร้างให้เกิด Employee Engagement โดยนำมา Create พฤติกรรมหลักขององค์กร (Organizational Behaviors) ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร  ค่านิยมองค์กรที่ดีต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs /Company OKRs) และเป็นตัวกำหนดให้บุคลากรรู้ว่า ควรจะปฏิบัติงาน หรือประพฤติตนอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า ช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำหนด   Core Competency และสร้าง Engagement ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาค่านิยมองค์กรควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอยู่รอดขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กร แนวทางการสร้างค่านิยมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับค่านิยมองค์กรที่กำหนดไว้
 2. สามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของ Core Value, Culture และ Core Competency ได้
 3. สามารถแปลงค่านิยมองค์กรสู่ภาพความสำเร็จที่องค์กรอยากเห็น ภาพที่อยากให้คนในองค์กรเป็น และบรรยากาศ  ในองค์กรที่อยากให้เป็น และเสริมสร้าง Engagement ให้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 4. สามารถสะท้อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ และสร้าง Engagement ด้วยการใช้เครื่องมือ Word Pictures ในการ Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors) องค์กรอยากเห็น และอยากให้คนในองค์กรเป็น ให้บุคลากรมีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจ เพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเองได้  อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5.  เสริมสร้าง Engagement ด้วยการร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 6. สามารถแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำ Core Value Action Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างและพัฒนาแนวทางการสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้าง Engagement
 8. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กรสู่ทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 9. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการนำ Core Value มาสร้างให้เกิด Employee Engagement ต่อองค์กร 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความเชื่อมโยงของทิศทางองค์กรกับค่านิยมองค์กร

 • ความสัมพันธ์ของภาพทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goal) กับค่านิยมองค์กร
 • ความเหมือนและความแตกต่างของ Core Value กับ Core Competency 

ส่วนที่  2  :  เรื่องที่บุคลากรต้องรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร

 • ค่านิยมองค์กรคืออะไร ?
 • ค่านิยมที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร ?
 • ค่านิยมองค์กรมีความสำคัญอย่างไร ?
 • ค่านิยมองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

ส่วนที่  3  :  กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติให้เห็นผล

 • 3 ขั้นตอนหลักของกระบวนแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสะท้อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติและสร้าง Engagement ด้วยการใช้เครื่องมือ Word Pictures ในการ Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors) ในแต่ละด้าน

 • แนวทางการกำหนดค่านิยมองค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร ภาพที่องค์กรอยากเห็น และจุดเด่นที่องค์กรเป็นอยู่
 • การคัดเลือก กำหนดอักษรย่อ และคำนิยามของค่านิยมองค์กร
 • ตัวอย่าง การคัดเลือก กำหนดอักษรย่อ และคำนิยามของค่านิยมองค์กร
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Word Pictures ในการ Create พฤติกรรมหลักที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behaviors) ในแต่ละด้าน 
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติสร้าง Engagement ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายพฤติกรรมหลัก   ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Organizational Behavior) ในแต่ละด้าน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติด้วย Core Value Action Plan

 • แนวทางสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • ตัวอย่าง การสะท้อนค่านิยมองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติสร้าง Engagement ด้วยการร่วมกันกำหนดแนวทางสร้างค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • การแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ ด้วย Core Value Action Plan
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนงานสร้าง Core Value สู่การปฏิบัติ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติสร้าง Engagement ด้วยการจัดทำ Core Value Action Plan สู่การปฏิบัติ

ส่วนที่  6  :  6 วิธีสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง Engagement

 • การสื่อสารค่านิยมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง Engagement

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร

 • หลักการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร
 • แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร

ส่วนที่  9  :  Core Value ปัจจัยพื้นฐานที่สร้าง Employee Engagement

 • แนวทางการนำ Core Value มาสร้างให้เกิด Employee Engagement ต่อองค์กร
 • วิธีการนำ Core Value ไปสร้าง Employee Engagement ภาคปฏิบัติ

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture) 
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ
 • การถามตอบ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรทุกระดับ 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

วันและเวลาสัมมนา :  

วันที่  4  กันยายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :  

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.   

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน  

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)  

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 290,241