การพัฒนาพี่เลี้ยงมือโปร (Developing Professional Mentors) รุ่นที่ 3 : 6 กรกฎาคม 2567

Top Three ของเครื่องมือ Engagement Onboarding ที่องค์กรธุรกิจชั้นนำนิยมใช้ คือ โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program)”  โดยตัวพี่เลี้ยง (Mentor) จะทำหน้าที่สอนงานให้น้องเลี้ยงรู้เทคนิคและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยดูแลให้คำแนะนำปรึกษาการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและทีมงาน ที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และลดอัตรา Turn Over ได้  เพราะพี่เลี้ยงเป็นบุคคลสำคัญที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพี่เลี้ยงให้เป็นพี่เลี้ยงมือโปรที่มีทั้ง Growth Mindset ศาสตร์ และศิลป์การเป็นพี่เลี้ยง

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์วิทยากรที่คลุกคลีกับระบบพี่เลี่ยงมากกว่า 10 ปี ที่จะช่วยบุคลากรองค์กรของท่านเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ Engagement Onboarding กับโปรแกรมพี่เลี้ยง ระบบพี่เลี้ยง และความสำคัญพี่เลี้ยงได้
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะลักษณะ และทักษะของพี่เลี้ยงมือโปร
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวในการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี และ Growth Mindset ของพี่เลี้ยงมือโปร รวมทั้งเรื่องที่ต้องสอนน้องเลี้ยง
 4. เข้าใจความสัมพันธ์และความแตกต่างของ OJT Plan / Skills Matrix กับโปรแกรมพี่เลี้ยง
 5. สามารถจัดทำโปรแกรมสอนงาน (Mentors Program) แบบพี่เลี้ยงมือโปรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการสอนงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ของตนเองให้น้องเลี้ยงได้
 7. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษาและ Feedback แบบพี่เลี้ยงมือโปรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 8. พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอันดีระหว่างผู้สอนงานกับลูกน้อง
 9. สามารถนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือพี่เลี้ยงให้เป็นพี่เลี้ยงมือโปรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น 
 10. ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และลดอัตรา Turn Over ได้  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1: ความสัมพันธ์ของ Engagement Onboarding กับโปรแกรมพี่เลี้ยง

 • ช่วงเวลาและความสัมพันธ์ของ Engagement Onboarding กับโปรแกรมพี่เลี้ยง
 • ระบบพี่เลี้ยงคืออะไร ?
 • ความสำคัญพี่เลี้ยงที่มีต่อองค์กร หน่วยงาน และน้องเลี้ยง

ส่วนที่  2  :  บทบาท หน้าที่ และทักษะของพี่เลี้ยงมือโปร

 • 10 บทบาท หน้าที่ ของพี่เลี้ยงยุคใหม่
 • Workshop 1 : Self-assessment บทบาท หน้าที่ ของพี่เลี้ยงยุคใหม่
 • 8 แนวทางการสร้าง Engagement Onboarding สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร
 • ทักษะสำคัญที่พี่เลี้ยงมือโปรจำเป็นต้องมี
 • Workshop 2 : พี่เลี้ยงที่ดีควรมีคุณลักษณะแบบไหนกันหนอ ?

ส่วนที่  3  :  การเตรียมตัวเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

 • ก่อนจะเป็นพี่เลี้ยงมือโปร เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหนอ ?

ส่วนที่  4  :  Growth Mindset ของพี่เลี้ยงมือโปร

 • 8 Growth Mindset ของพี่เลี้ยงมือโปร 

ส่วนที่  5  :  สิ่งใด อะไรบ้าง ที่พี่เลี้ยงต้องสอนและแนะนำน้องเลี้ยง ???

 • 3 กลุ่มประเด็นสำคัญที่ผู้จัดการต้องจัดทำ Mentors Program และพี่เลี้ยงต้องสอนและแนะนำน้องเลี้ยง
 • แนวทางการเชื่อมโยงเรื่องที่สอนงานสู่องค์ความรู้องค์กร

ส่วนที่  6  : ความสัมพันธ์ของ OJT Plan / Skills Matrix กับโปรแกรมพี่เลี้ยง 

 • ช่วงเวลาและความสัมพันธ์ของ OJT Plan / Skills Matrix กับโปรแกรมพี่เลี้ยง
 • ความแตกต่างของ OJT Plan / Skills Matrix กับโปรแกรมพี่เลี้ยง

ส่วนที่  7  :  การจัดทำโปรแกรมการสอนงาน (Mentors Program) สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

 • การจัดทำโปรแกรมการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยงมือโปร
 • หลักการสอนงานแบบ 3K
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มโปรแกรมการสอนงาน (Mentors Program)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำโปรแกรมสอนงานแบบพี่เลี้ยงมือโปร

ส่วนที่  8  :  3 เทคนิคการสอนงานที่พี่เลี้ยงมือโปรนิยมใช้

 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : แชร์-โชว์-ใช้ ประสบการณ์เด็ดการเป็นพี่เลี้ยง
 • 3 เทคนิคในการสอนงานของพี่เลี้ยง
 • เทคนิคที่ 1 การสอนงานน้องเลี้ยงด้วย OJT
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : ฝึกการสอนงาน
 • เทคนิคที่ 2 การสอนงานน้องเลี้ยงด้วย One Point Lesson (OPL)
 • เทคนิคที่ 3 การโค้ชชิ่งสำหรับพี่เลี้ยง

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษาและ Feedback สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

 • กระบวนการให้คำแนะนำปรึกษาของพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบ
 • จิตวิทยาการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยงมือโปร
 • การรับฟังเสียงสะท้อนของน้องเลี้ยง
 • แนวทาง Feedback ด้วยหลัก "PAC" สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานที่เป็นพี่เลี้ยง 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา  :

รุ่นที่ 3  วันที่  6  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,459