การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร แบบวิทยากรมืออาชีพ รุ่น 2 : 29 สิงหาคม 2567

การสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และต่อเนื่องของธุรกิจและการทำงาน คือ การกำหนดองค์ความรู้องค์กร (Organization Knowledge) ให้สอดคล้องกับทิศทางทางธุรกิจและการทำงาน แล้วนำมาจัดทำเป็น Training Road Map และ Skills Matrix ในการพัฒนาบุคลากรให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขับเคลื่อน KPIs/OKRs/MBO ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยนำองค์ความรู้องค์กรและ Know how ต่าง ๆ มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร 

โดยการรวบรวมองค์กรความรู้ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ของผู้รู้ (GURU) มาบรรจุไว้ในเนื้อหาสาระ และวิธีการเรียนรู้ ในการถ่ายทอดองค์กรรู้จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหารไม่ให้องค์ความรู้สูญหายหรือตกหล่นไปกับกาลเวลา แล้วนำองค์ความรู้จากหลักสูตรนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการทำงาน ให้งานดีมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าและองค์กร

แต่หลายองค์กรอาจประสบกับปัญหาเหล่านี้

 • ออกแบบหลักสูตรดูดีสวยหรู แต่ใช้งานไม่ได้จริงในองค์กร
 • ไม่รู้วิธีการกำหนดหัวข้อหลักสูตรในการพัฒนาทีมงานเรื่องใดดี
 • ไม่รู้ว่าในแต่ละหลักสูตรใครบ้างที่ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบ/พัฒนาหลักสูตร
 • บุคลากรที่รู้ว่าจะกำหนดหลักสูตรอะไร ก็ไม่รู้จะกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างไรให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และแปลงไปสู่เนื้อหาสาระของหลักสูตรได้ 
 • บุคลากรที่รู้วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ ก็ขาดเทคนิคในการกำหนดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • บุคลากรที่รู้เทคนิคในการกำหนดเนื้อหาสาระ ก็ขาดแนวทางในการกำหนดวิธีการ/กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • บุคลากรที่รู้เทคนิคการกำหนดวิธีการ/กิจกรรมการเรียนรู้ ก็ขาดแนวทางการประเมินและติดตามผลหลังจบหลักสูตรที่วัดขีดความสามารถที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากร ที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภายในได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมสอดความกับความรู้และทักษะ     ในการทำงาน และองค์กรความรู้องค์กร โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำเป็นต่องมีประสบการณ์ในการออกแบบหลักสูตรมาก่อน 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบาย หลักการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
 2. สามารถกำหนดหัวข้อหลักสูตรจากความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานตาม Training Road Map และ Skills Matrix ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. สามารถกำหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระ วิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. สามารถกำหนดเนื้อหาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถกำหนดวิธีการ/กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. สามารถกำหนดวิธีการประเมินผลหลังการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และระดับขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. สามารถออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร ที่ใช้ได้จริงในองค์กร

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร

 • ความหมายของหลักสูตรฝึกอบรม
 • ความสำคัญของหลักสูตรฝึกอบรม
 • องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม
 • การออกแบบหลักสูตร กับพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • แนวทางการกำหนดหลักสูตรจาก Training Road Map และ Skills Matrix

ส่วนที่  2  :  แนวทางการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

 • หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คืออะไร  ???
 • วัตถุประสงค์ของการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 • ผู้ที่ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 • คำถามที่ต้องตอบให้ได้ ก่อนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ส่วนที่  3  :  กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

 •  4 ขั้นตอนหลักในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการขององค์กร

 • 4 ประเด็นสำคัญในการออกแบบ/พัฒนาหลักสูตร
 • ตัวอย่างที่ 1 : รายละเอียดหลักสูตร (Course Outline)
 • ตัวอย่างที่ 2 : หลักสูตรฝึกอบรม
 • แนวทางการออกแบบหัวข้อหลักสูตร
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
 • ตัวอย่างที่ 3 : วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
 • การกำหนดเนื้อหาสาระของการเรียนรู้
 • ตัวอย่างที่ 4 : เนื้อหาสาระของการเรียนรู้
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดเนื้อหาสาระของการเรียนรู้

ส่วนที่  5  : เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหัวข้ออบรม

 • หลักการกําหนดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ 
 • ตัวอย่างที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้

 • หลักการประเมินผลหลังการเรียนรู้
 • แนวทางการประเมินผลหลังการเรียนรู้
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดวิธีประเมินผลหลังการเรียนรู้ 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การเล่า Case ประสบการณ์
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: ในการจัดทำ Career  Path และ Individual Development Plan ของจริง
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม    

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :  

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก วิทยากร พี่เลี้ยง ผู้สอนงาน (OJT) ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  2  วันที่  29  สิงหาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   
 • กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,185