กลุ่มหลักสูตร Productivity : Lean, Six Sigma, TPM, TQM, 4M, Productivity Tools

สถาบันฯ ขอร่วมเดินทางไปสู่ความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนกับองค์กรของท่าน ด้วยการเป็น Business Partner ด้านการฝึกอบรมส่งเสริม Productivity ด้วยปรัชญาของสถาบันฯ

"People Develop Business Develop" 

Visitors: 278,624