การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD รุ่นที่ 8 (Organization Development) : 8 กรกฎาคม 2567

ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อองค์กร การที่องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงได้ ผู้บริหารและ HROD ยุคใหม่ต้องพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ (Organization Development : OD) ด้วยการวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions) อย่างเหมาะสม และลงมือพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและ HR ต้องพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยและพัฒนาองค์กรเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย มี Workshop และเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สามารถปรับใช้งานได้จริง”

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการพัฒนาองค์กรได้
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้
 4. สามารถวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการวินิจฉัยองค์กร
 5. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรยอดนิยม การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. สามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาองค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 • Organization Development (OD) VS Change Management (CM)
 • พัฒนาองค์กรแล้วพนักงานและองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ?
 • HROD

ส่วนที่ 2 : กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development Process)

 • 6 ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 3 : การตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

 • แนวทางการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Guidelines for Organization Diagnosis)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร 
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร 

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions)

 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มสรุปการวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) ในการเลือกเครื่องมือพัฒนาองค์กร ให้เหมาะสม
 • แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Interventions)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 

ส่วนที่ 5 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (OD based on Corporate Culture)

 • แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ (OD based on Leadership Development)

 • แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Approach)

ส่วนที่ 7 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารกลยุทธ์ (OD based on Strategy Management)

 • แนวทางการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก (Strategy Management)

ส่วนที่ 8 : การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบงานทรัพยากรบุคคล (HROD)

 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการองค์กร (OD based on Organization Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (OD based on Performance Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถ (OD based on Competency Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (OD based on Career Path Management)
 • แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารคนเก่ง (OD based on Talent Management)

ส่วนที่ 9 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HROD และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture) แบบ Virtual Training ผ่าน Zoom
 • การทำ Workshop เชิงปฏิบัติ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  8  วันที่  8  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

สถานที่อบรม (VENUE) : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,166