การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถบุคลากร (Organization Development with Competency Management) 1-2 วัน โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ถ้าเราอ่านหนังสือว่ายน้ำ เราจะว่ายน้ำเป็นหรือ ?

ถ้าเราอ่านตำรา Competency หรือถามผู้รู้ (GURU) เราจะนำ Competency มาใช้งานได้จริงหรือ ?

ในโลกธุรกิจความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครื่องมือในการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นได้จากหลายองค์กรไม่ว่า องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็นำ Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ แต่หลายองค์กรประสบกับอุปสรรคในการนำ Competency ไปใช้งาน อาทิเช่น

 • คนในยังไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับ Competency
 • คนที่มีความรู้เรื่อง Competency ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไรดี ?
 • บางหน่วยงานอาจมีการดำเนินการแล้ว แต่ Competency ที่มีกลับไม่สอดคล้องกับงานหน้างาน หรือสิ่งที่องค์กรคาดหวัง
 • มี Competency ฉบับ Dictionary แล้ว แต่มีไว้โชว์ ไม่ได้มีไว้ใช้งาน ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้งานได้อย่างไร ?

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถกำหนด และนำ Competency ใช้งานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาธุรกิจองค์กรของท่าน

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด และหลักการนำ Competency ไปใช้ในองค์กร
 2. เสริมสร้างความเข้าใจ และเห็นภาพของ Competency ทั้งกระบวนการ เพื่อช่วยให้สามารถนำ Competency ไปใช้ในองค์กรได้อย่างประสบผลสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ Competency ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการทำงาน
 4. สามารถนำ Competency ไปปรับใช้ได้จริงในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

วันแรกของการอบรม

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)

 • ข้อกำหนดของ ISO9001 ที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Competence
 • Competency คืออะไร
 • ประเภทของ Competency
 • กำหนด Competency ทั้งที่ ทำแบบ 4 ระดับความสามารถ หรือ 5 ระดับคำนิยาม ดีหนอ ?
 • ประโยชน์ของการนำระบบ Competency ไปใช้ในองค์กร

ส่วนที่  2 : Competency Management System

 • กระบวนการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วย Competency Management System
 • เครื่องมือในการกำหนด Competency

ส่วนที่  3 : เทคนิคในการกำหนด Competency จาก Job Description

 • การกำหนด และทบทวนขอบเขตหน้าที่งานหลักของหน่วยงาน ด้วย Function Matrix
 • Workshop 1 : การวิเคราะห์ กำหนด ทบทวน หน้าที่งานหลักของแต่ละหน่วยงานด้วย Function Matrix
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์หา Job Competency ของตำแหน่งงาน  
 • Workshop 2 : การวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน ใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และข้อกำหนดของ ISO 9001/IATF 16949

ส่วนที่ 4 : เทคนิคในการนำ Competency ไปใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ (Competency-based Interview and Selection : CIS)

 • แหล่งของ Competency ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะกับงานและวัฒนธรรมองค์กร
 • สัมภาษณ์ด้วย Competency ก็ต้องประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency
 • Workshop 3 : การออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน ด้วย Competency

วันที่สองของการเรียนรู้

ส่วนที่  5 : เทคนิคในการนำ Competency ไปจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Competency-based Training Road Map : CTRM)

 • การจัดทำ Training Road Map ของแต่ละหน่วยงานจาก Job Competency ใน JD
 • Workshop 4 : จัดทำ Training Road Map จาก Job Competency ที่กำหนดขึ้น

ส่วนที่ 6 : เทคนิคในการนำ Competency ไปใช้ในการัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มและแบบรายเดี่ยว (Competency-based Individual Development Plan : CIDP)

 • IDP Overview
 • การออกแบบเครื่องมือ Competency Self-assessment และการประเมินหา Gap Competency
 • การนำ Competency ไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม (Group Development Plan : GDP) และแบบเดี่ยว (Individual Development Plan : IDP)
 • Workshop 5 : จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap

ส่วนที่  7 : แนวทางการนำ Competency ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency-based Performance Appraisal : CPA) 

 • การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจาก Competency แบบ 4 และ 5 ระดับ
 • การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจาก Competency แบบ 360 องศา

ส่วนที่  8 : แนวทางการนำ Competency ไปใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency-based Career Path : CCP)

 • การนำ Competency ไปสร้าง Career Path Model 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาในการเรียนรู้

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

วิธีการในการเรียนรู้

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,180