ระบบบริหารขีดความสามารถ (Competency Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ถ้าเราอ่านหนังสือว่ายน้ำ เราจะว่ายน้ำเป็นหรือ ?
ถ้าเราอ่านตำรา Competency หรือถามผู้รู้ (GURU) เราจะนำ Competency มาใช้งานได้จริงหรือ ?
ในโลกธุรกิจความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครื่องมือในการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เราจะเห็นได้จากหลายองค์กรไม่ว่า องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็นำ Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)  

  1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Core Competency, Managerial Competency และ Function Competency  
  2. Core Competency จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
  3. Mnagerial Competency จากการวิเคราะห์ OKR / KPIs และ JD
  4. Functional Competency จากการวิเคราะห์ OKR / KPIs และ JD
  5. แนวทางการนำ Competency ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

 

โดยวิธีการประเมิน Competency มี 3 แบบ คือ

1. ประเมินแบบ 5 ระดับคะแนน หรือ 5 ระดับคำนิยาม หรือ 5 ระดับพฤติกรรม

2. ประเมินแบบ 360 องศา ที่เปิดโอกาสให้ลูกน้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น ผู้ใช้บริการ ลูกค้า เป็นต้น

3. ประเมินแบบ 4 ระดับความสามารถ โดยใช้เกณฑ์ความสามารถและผลการทำงานในการประเมิน 

ซึ่งสถาบันฯ ใช้วิธีที่ 3 ในการวางระบบ  Competency Management

 

เราขอนำเสนอการให้บริการวางระบบ Competency Management โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน Competency โดยตรง ในระยะ 6 เดือน หรือ 9 เดือน หรือ 12 เดือน ตามความต้องการและความพร้อมองค์กรของท่าน จากประสบการณ์ทีมงานของเรา 

 

ลองโทรมาปรึกษากับ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 หรือคุยกับทีมงานเราสิค่ะ

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,155